Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


17-04-2007

Plan działań na rzecz zwiększenia potencjału administracyjnego jednostek zaangażowanych w realizację Programów Operacyjnych w latach 2007-2013

17 kwietnia 2009 r. Rada Ministrów przyjęła Plan działań na rzecz zwiększenia potencjału administracyjnego jednostek zaangażowanych w realizację Programów Operacyjnych w Polsce w latach 2007-2013.

Dokument ten zawiera informację dotyczącą zwiększenia zatrudnienia w jednostkach administracji rządowej zajmujących się  obsługą funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, ujednolicenia wynagrodzeń w tych jednostkach, zapewnienia stabilności zatrudnienia w tych jednostkach poprzez zwiększenie wynagrodzenia oraz wprowadzenia oceny efektywności pracy osób i instytucji poprzez ujednolicony system nagród.

W 2007 r. do prawidłowego funkcjonowania systemu wdrażania programów operacyjnych perspektywy 2007-2013 zapewniono 405 nowych etatów (z rezerwy celowej na zwiększenie wynagrodzeń i limitów zatrudnienia wynikających ze zmian organizacyjnych i nowych zadań w państwowych jednostkach budżetowych w 2007 r.).

Konieczność wprowadzenia jednolitego systemu wynagrodzeń, oceny i promocji kadr wynika z doświadczeń z funkcjonowania systemu wdrażania NPR 2004-2006, w tym przede wszystkim:

  • niemożności pozyskania odpowiedniej liczby pracowników o odpowiednim profilu zawodowym do realizacji już obsługiwanych zadań w ramach perspektywy 2004-2006 oraz dla obsługi nowych zadań, wynikających z realizacji największego w historii Polski programu rozwojowego o wartości 67 mld Euro do wydania w ramach perspektywy 2007-2013,

  • wysokiej rotacji kadr, szczególnie  w jednostkach wdrażających o najniższych poborach, przy czym obserwowane już wcześniej zjawisko odchodzenia wyszkolonych pracowników do sektora prywatnego uzupełnione jest obecnie przez odpływ najlepiej przygotowanych pracowników do instytucji mogących zaoferować lepsze warunki promocji i wynagrodzenia,

  • braku uzależnienia możliwości awansu i nagradzania pracowników od osiągniętych wyników w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych, co wpływa demotywująco na znaczną liczbę najbardziej aktywnych pracowników.

Koszty związane z wprowadzeniem  postulowanego w Planie działań…  jednolitego systemu wynagrodzeń, który objąłby pracowników administracji rządowej stanowią niezbyt duże obciążenie dla budżetu państwa. Zakładając, że system objąłby wszystkich pracowników związanych z funduszami strukturalnymi (1852 osoby pracujące dla starej perspektywy oraz dodatkowych 405 osób w roku 2007) koszt wynagrodzeń w 2007 r. wyniósłby prawie 152 mln złotych, z czego budżet państwa pokryłby 30 proc. tj. 45 mln złotych. Kwota ta jest niższa niż wydatki budżetu państwa związane z  wynagrodzeniami dotychczas zatrudnionych 1852 osób w administracji rządowej, zajmujących się realizacją polityki spójności w Polsce.

Większa część całościowych kosztów zapewnienia zdolności administracyjnej w latach 2007-2013 w administracji rządowej tj. prawie 4,5 mld zł (prawie 85 proc.) zostanie sfinansowana ze środków budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz komponentów pomocy technicznej, alokowanych w ramach wszystkich programów operacyjnych. Pozostałe koszty, tj. prawie 880  mln zł powinny zostać zaprogramowane w latach 2007-2013 w budżecie państwa.

Pobierz plik:
Plan działań na rzecz zwiększenia potencjału administracyjnego jednostek zaangażowanych w realizację Programów Operacyjnych w Polsce w latach 2007-2013

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska