Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


06-03-2013

Trwa nabór wniosków w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Programu Kapitał Ludzki w województwie łódzkim

Kategoria: Wiadomości , Nabór wniosków | Dotyczy: Kapitał Ludzki

W terminie od 28 lutego do 15 kwietnia 2013 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Lodzi przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Programu Kapitał Ludzki.


Tabela naboru wniosków

 Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
Programu Kapitał Ludzki (PO KL) w województwie łódzkim
(konkurs zamknięty nr 1/POKL/6.2/2013)

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  

od 28 lutego do 15 kwietnia 2013 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

W ciągu 10 dni od zakończenia naboru wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zamieści na stronie internetowej www.pokl.wup.lodz.pl Strona otwiera się w nowym oknie szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków tj. etapu oceny formalnej, merytorycznej oraz etapu podpisywania umowy o dofinansowanie.

Miejsce składania wniosków: 

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Punkt Informacyjny EFS
90-608 Łódź, ul. Wólczańska 49 pok. 1.03 i 1.04
od poniedziałku do piątku, w godz. 8.30-15.30
tel.: (42) 638 91 30, (42) 638 91 39
e-mail: pokl@wup.lodz.pl

Sposób składania wniosków: 

Wnioski należy składać osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera.

W przypadku składania wniosków za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data wpływu przesyłki do adresata.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

O dofinansowanie projektu w ramach konkursu ubiegać się mogą wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie:

W ramach konkursu dofinansowanie będzie mógł otrzymać następujący typ projektu.

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) obejmujące:

 • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy członkowie są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie), do wysokości 30 tys. zł na osobę (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej),
 • wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6/do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące:
  a) finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości 1 600 zł,
  b) szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).
Kryteria wyboru projektów:

Ocena formalna:

 1. Ogóle kryteria formalne,
 2. Kryteria dostępu weryfikowane na tym etapie oceny.

Ocena merytoryczna:

 1. Kryteria horyzontalne.
 2. Ogólne kryteria merytoryczne.

Kryteria doprecyzowane w dokumentacji konkursowej dostępnej na stronie internetowej www.pokl.wup.lodz.pl Strona otwiera się w nowym oknie

Finanse
Procent dofinansowania projektu:

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 100 proc. wartości projektu.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

Nie ustalono maksymalnej kwoty dofinansowania projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  

25 000 000 zł

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: 

Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej www.pokl.wup.lodz.pl Strona otwiera się w nowym oknie

Wzór umowy o dofinansowanie:  

Wzór umowy jest dostępny na stronie internetowej www.pokl.wup.lodz.pl Strona otwiera się w nowym oknie

Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

W ramach procedury odwoławczej obowiązują dwa etapy:

 • etap przedsądowy w ramach Systemu Realizacji PO KL;
 • etap sądowy, przy czym środki odwoławcze przysługują wyłącznie wnioskodawcom, których wnioski uzyskały ocenę negatywną.

Szczegóły procedury opisane są w dokumentacji konkursowej dostępnej na stronie internetowej www.pokl.wup.lodz.pl Strona otwiera się w nowym oknie

Ważne informacje:   

Ważne kryterium dostępu oceniane na etapie oceny formalnej. Uczestnikami projektu będą osoby pozostające bez zatrudnienia:

 • w 100 proc. osoby w wieku powyżej 50 lat
  albo
 • w 100 proc. osoby do 30 roku życia
  albo
 • w 100 proc. osoby niepełnosprawne.

Do projektu należy zakwalifikować tylko jedną z powyższych grup.


Ważne kryterium dostępu oceniane na etapie oceny formalnej:

 • Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu.
 • WUP w Łodzi zastrzega możliwość zmiany kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w wyniku zmiany kursu euro.
Linki:  

Strona internetowa www.pokl.wup.lodz.pl Strona otwiera się w nowym oknie

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska