Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

28-11-2014

Warsztaty w Gdańsku dotyczące niskoemisyjnych miejsc pracy

Początek: 06-11-2014 Koniec: 06-11-2014

6 listopada 2014 r. w Gdańsku odbyło się seminarium w ramach międzynarodowego projektu badawczego realizowanego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) oraz Samorządem Województwa Pomorskiego, pn. "Lokalny rynek pracy w kontekście umiejętności niezbędnych dla niskoemisyjnych miejsc pracy".

Głównym celem projektu jest analiza konkretnych umiejętności, niezbędnych do zapewnienia wzrostu gospodarczego z poszanowaniem ochrony środowiska naturalnego, a także określenie, w jaki sposób praktyka rozwoju nowych profili zawodowych w miejscu pracy (umiejętności, kwalifikacji) może być zastosowana w różnych gałęziach gospodarki.

Badanie ma charakter międzynarodowej analizy porównawczej i ma również na celu identyfikację dobrych praktyk funkcjonowania gospodarki niskoemisyjnej na terenach zlokalizowanych blisko naturalnych zasobów wodnych. W wyniku badania wypracowane zostaną mechanizmy mogące pomóc w procesie transformacji lokalnego rynku pracy do wymogów niskoemisyjnej gospodarki morskiej (ang. „blue economy”), również w kontekście możliwości współfinansowania tego typu działań ze środków funduszy unijnych. Podczas seminarium podsumowano wyniki badań terenowych i dyskutowano na temat wstępnych wniosków z badań ankietowych skierowanych do przedsiębiorców w województwie pomorskim.

 

uczestnicy warsztatów

 

W wyniku dyskusji  zebrano szereg  informacji na temat uwarunkowań województwa pomorskiego w kontekście możliwości rozwoju niskoemisyjnej i oszczędnej w surowce gospodarki.  Ustalono, iż transformacja niewątpliwie będzie wymagała zmian zarówno w strukturze zatrudnienia, jak i liczbie inicjatyw proekologicznych, włączając w to lądową i morską energię odnawialną, transport, niskoemisyjną infrastrukturę czy np. ekologiczną produkcję żywności.

 

uczestnicy warsztatów

 

Efektem prac podjętych wspólnie przez OECD, MIiR i pozostałych partnerów projektu będzie przygotowanie raportu podsumowującego wyniki prowadzonych analiz, którego publikację zaplanowano na początku 2015 roku. Wnioski i rekomendacje z niniejszego projektu badawczego zostaną wykorzystane w kontekście tworzenia założeń dla kolejnej perspektywy finansowej polityki spójności w Polsce, w szczególności poprzez wypracowanie zaleceń na rzecz identyfikacji typów miejsc pracy i wymaganych dla nich umiejętności, które są niezbędne dla osiągnięcia założeń gospodarki niskoemisyjnej i stanowić będą cenne wskazówki dla kierunków rozwoju polityki rynku pracy i polityki kształcenia (w wymiarze krajowym i regionalnym) - zwłaszcza w kontekście rosnącego znaczenia sektorów, takich jak morska energia odnawialna.

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska