Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

21-10-2013

Trwają konsultacje projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)

Początek: 15-10-2013 Koniec: 15-10-2013

15 października 2013 r. w Białymstoku odbyła się kolejna konferencja w ramach cyklu spotkań konsultacyjnych projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

W ramach programu krajowego PO WER jednym z kluczowych filarów wsparcia jest obszar wsparcia osób młodych na rynku pracy Not in Education, Employment, or Training (NEET) . Do tej grupy zaliczane są osoby w wieku od 15 –do 24 lat, które nie uczą się i nie mają zatrudnienia. Jest to grupa osób, która ma ogromny kapitał ludzki, ma kompetencje do pracy, jest kreatywna i relatywnie mobilna a jednak tej pracy nie znajduje. Jest to problem, który ma teraz cała Europa, Polska w ogromnej mierze także. Bezrobocie w tej grupie wynosi w Polsce 27 %, przy średniej europejskiej 23 %. W związku z tym została opracowana dodatkowa linia budżetowa dla osób młodych, która realizowana będzie na poziomie krajowym celem szybszego wdrożeni – poinformował wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach oraz wdrażanie w Polsce Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. PO WER będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Kształt Programu i jego zakres wynikają z projektu Umowy Partnerstwa oraz z doświadczeń z realizacji programów w poprzednich perspektywach finansowych: 2004-2006 oraz 2007-2013.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uwag i propozycji zmian do przedstawionego projektu PO WER. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uwagi do projektu PO WER 2014-2020 można zgłaszać w formie elektronicznej jeszcze tylko do końca tygodnia tj. do 25 października 2013 r. wyłącznie za pomocą udostępnionego formularza uwag Link prowadzi do serwisu zewnętrznego 

Osoby niewidome i niedowidzące w przypadku braku możliwości użycia formularza mogą przekazać swoje uwagi i postulaty do projektu dokumentu w dowolnej formie (w tym audio) na adres e-mail: konsultacjePOWER@mrr.gov.pl

Wszystkie zgłoszenia będą rozpatrywane w pracach nad ostateczną wersją dokumentu, która będzie przyjmowana przez Radę Ministrów, a następnie zostanie przekazana do Komisji Europejskiej.

Konferencja kończąca cykl spotkań konsultacyjnych PO WER odbędzie się w terminie 22 października 2013 roku  w Warszawie – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, sala kinowa.

UWAGA! Z powodu braku miejsc na spotkanie konsultacyjne projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Warszawie, pragniemy uprzejmie poinformować, że przedmiotowa konferencja będzie transmitowana na żywo (online).

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska