Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

31-10-2013

Lepsza jakość wsparcia z EFS dla rynku pracy i edukacji

Początek: 31-10-2013 Koniec: 31-10-2013

W latach 2014-2020 znacznie zmieni się sposób inwestowania funduszy unijnych w kapitał ludzki. System finansowania szkoleń będzie w większym stopniu oparty na potrzebach odbiorców wsparcia. Pojawią się również nowe rozwiązania, jak np. Rejestr Usług Rozwojowych. O tym jak środki z Europejskiego Funduszu Społecznego są i będą w przyszłej perspektywie inwestowane w zatrudnienie i rozwój gospodarczy mówił wiceminister Paweł Orłowski na konferencji w Słupsku poświęconej mobilności pracowniczej.

Nowa perspektywa to szansa dla instytucji pracujących nad nowymi programami operacyjnymi na lata 2014-2020 na stworzenie takich narzędzi, które będą łączyć w sobie pozytywne doświadczenia z lat 2007-2013 z koniecznymi zmianami. Nie inaczej będzie w programach regionalnych (RPO) i krajowym Programie Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). To w ich ramach dzielone będą środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Zmianą jest już sam podział tych pieniędzy – z wartego 3,2 mld euro PO WER wspierane będą rozwiązania systemowe dla konkretnych obszarów (np. szkolnictwo wyższe, osoby młode na rynku pracy, edukację), a z programów regionalnych (trafi do nich ok. 8,2 mld euro z EFS) pomoc skierowana zostanie do indywidualnych odbiorców wsparcia, np. osób pracujących,  firm, osób bezrobotnych. Do tej pory wszystkie środki EFS dostępne były w jednym ogólnopolskim Programie Kapitał Ludzki (PO KL).

Wiceminister Orłowski zwrócił uwagę, że PO KL przyniósł wymierne efekty dla rynku pracy i konkurencyjności przedsiębiorstw. - Nie chodzi mi tylko o liczby, które pokazują ogromną skalę wsparcia, ale przede wszystkim o jego jakość. Z naszych badań wynika że  dzięki funduszom z PO KL w ciągu pół roku po zakończeniu udziału w projekcie pracę podjęło blisko 40 proc. bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, w tym 8 proc. to osoby, które same stworzyły miejsca pracy. Trzy czwarte badanych, którzy pracują w pół roku po skorzystaniu  ze środków PO KL, twierdzi,  że udzielone wsparcie miało wpływ na znalezienie zatrudnienia. Dodatkowo, nasze dane pokazują wysoką trwałość tych miejsc pracy – poinformował.

Widok sali, w której odbyło się spotkanie

Zauważył jednak, że nie wszystkie doświadczenia z wdrażania EFS w latach 2007-2013 są jednoznacznie pozytywne. Wiele działań wymaga dalszego usprawnienia lub zmiany podejścia. - Przykładem mogą być projekty edukacyjne adresowane do przedsiębiorców i pracowników, które w zbyt małym stopniu uwzględniały faktyczne potrzeby odbiorców wsparcia. Konieczna jest także dalsza reforma szkolnictwa zawodowego i lepsze powiązanie go z rynkiem pracy. Nie zapominajmy o konieczności położenia większego nacisku na efekty kształcenia – powiedział.

Zmiany w przyszłej perspektywie dotyczyć będą m.in. systemu szkoleń. Stosunkowo mała była liczba projektów dostosowanych do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Podmioty korzystające ze szkoleń miały ograniczoną możliwość kreowania popytu. -  Punktem wyjścia jest dla nas założenie, że system powinien być maksymalnie prosty i przyjazny dla odbiorców. Powinien też dostarczać narzędzia wspomagające proces samodzielnego podejmowania decyzji edukacyjnych. Takim narzędziem mogą być np. testowane już teraz bony edukacyjne, promesa dofinansowania danego szkolenia czy refundacja kosztów usługi szkoleniowej – zapowiedział wiceminister. Przedsiębiorca lub pracownik zgłaszający się na szkolenie będą mogli  skorzystać z pomocy doradczej w postaci tzw. brokeringu edukacyjnego.  Ponadto, powstanie Rejestr Usług Rozwojowych, czyli baza firm świadczących usługi edukacyjno-szkoleniowe - Zgromadzenie w jednym miejscu wszystkich podmiotów świadczących tego typu usługi ułatwi wyszukiwanie ofert, zamawianie usług, a potem ocenę ich jakości – stwierdził.

Konferencja "Mobilność pracownicza kluczem do rozwoju rynku pracy i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw na Pomorzu" odbyła się 31 października 2013 r. w Słupsku. Zorganizowały ją wspólnie samorząd województwa pomorskiego i Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego.

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska