Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

11-10-2013

Kolejne spotkanie konsultacyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Początek: Koniec:

7 października 2013 r. w Gdańsku odbyła się trzecia konferencja w ramach cyklu spotkań konsultacyjnych projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).


Jesteśmy przekonani, że do tej pory udało się stworzyć bardzo dobry potencjał instytucjonalny w regionach. To właśnie na tym poziomie możemy najszybciej reagować na zmiany na rynku pracy oraz uzyskać wiarygodną diagnozę potrzeb osób chcących podnosić swoje kwalifikacje, osób wykluczonych czy zagrożonych wykluczeniem. Stąd generalną zasadą jest podział, który ma przełożenie na poziom finansowy – ok. 72 proc.  środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego będzie zarządzana i wdrażana na poziomie regionalnym, pozostała cześć na poziomie krajowym. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, który proponujemy na kolejną perspektywę 2014-2020, stanowi bazę dla programów regionalnych. Jest ukierunkowany na wsparcie osób na poziomie regionalnym, oraz wsparcie reform na poziomie krajowym. Jest to projekt dojrzały, realizowany pod przewodnictwem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ale także przy ogromnym udziale innych resortów w ramach grupy roboczej. Podczas prac nad programem czerpaliśmy wiedzę z dotychczasowych doświadczeń z perspektywy 2004-2006 oraz 2007-2013 ale również z aktualnej sytuacji gospodarczej kraju – poinformował wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach oraz wdrażanie w Polsce Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. PO WER będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Kształt Programu i jego zakres wynikają z projektu Umowy Partnerstwa oraz z doświadczeń z realizacji programów w poprzednich perspektywach finansowych: 2004-2006 oraz 2007-2013.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach konsultacyjnych projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zgłaszania uwag i propozycji zmian do przedstawionego projektu PO WER.

Kolejne spotkania konsultacyjne odbędą się:

  • 15 października w Białymstoku – Hotel Gołębiewski, ul. Pałacowa 7
  • 22 października w Warszawie – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4

UWAGA! Rejestracja osób na konferencję podsumowującą cykl spotkań konsultacyjnych PO WER w Warszawie, została już zamknięta. Serdecznie zapraszamy na konferencję w ramach spotkań konsultacyjnych PO WER, która odbędzie się 15 października 2013 r. w Białymstoku.

Udział w konferencjach jest bezpłatny. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uwagi do projektu PO WER 2014-2020 można zgłaszać także w formie elektronicznej w terminie  do 25 października 2013 r. wyłącznie za pomocą udostępnionego formularza uwag

Osoby niewidome i niedowidzące w przypadku braku możliwości użycia formularza mogą przekazać swoje uwagi i postulaty do projektu dokumentu w dowolnej formie (w tym audio) na adres e-mail: konsultacjePOWER@mrr.gov.pl

Wszystkie zgłoszenia będą rozpatrywane w pracach nad ostateczną wersją dokumentu, która będzie przyjmowana przez Radę Ministrów, a następnie zostanie przekazana do Komisji Europejskiej.

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska