Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


Generator Wniosków Aplikacyjnych

 

Generator Wniosków Aplikacyjnych to narzędzie służące do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. Aplikacja umożliwia tworzenie, edycję i drukowanie wniosków o dofinansowanie projektów.

Generator wspiera beneficjentów w prawidłowym przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poprzez dostępne instrukcje wypełniania wniosku, w formie pomocy przy każdym wypełnianym polu oraz w formie listy błędów przy walidacji wniosków.

 

Jak korzystać z Generatora Wniosków Aplikacyjnych?

 

 • Aplikacja jest dostępna przez Internet. Korzystanie z Generatora wymaga następujących minimalnych wymagań:
  • Dostęp do Internetu
  • Przeglądarka (Internet Explorer 5.01 lub wyższa, FireFox 2.0  lub wyższa, Opera 9.6 lub wyższa, Google Chrome) 
  • Acrobat Reader 7.0 lub wyższy
 • Wypełnij wniosek zgodnie z poniższą instrukcją:
  • Sporządź wniosek o dofinansowanie (w trakcie wypełniania wniosku pojawiać się będzie pomoc kontekstowa w postaci dymków)
  • Dokonaj walidacji przyciskiem "Sprawdź" (walidacji poddawane są następujące części wniosku: Informacje o projekcie, Beneficjent, Charakterystyka Projektu, Oświadczenie, Szczegółowy budżet, Budżet, Harmonogram)
  • Zapisz dane do pliku XML (od wersji 4.3 Generatora dane zapisywane są do pliku z rozszerzeniem zip_pokl)
  • Utwórz PDF
  • Wydrukuj z pliku PDF wniosek o dofinansowanie realizacji projektu
  • Porównaj sumę kontrolną wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną
  • Sprawdź wniosek przy pomocy odpowiedniej karty oceny formalnej i merytorycznej
  • Wersję elektroniczną w pliku XML (pliku zip_pokl) razem z wersją papierową dostarcz do właściwej instytucji (zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej)

Poruszanie się po Aplikacji

Wniosek aplikacyjny podzielony jest na pięć części. Poruszanie się po poszczególnych częściach wniosku odbywa się z wykorzystaniem bocznego menu. Wypełnianie wniosku powinno następować zgodnie z kolejnością wskazaną w nawigacji. Aplikacja umożliwia powrót do poszczególnych części wniosku poprzez przełączanie się pomiędzy jego częściami.

Wypełnianie wniosku można przerwać w dowolnym momencie i wrócić do niego w wolnej chwili. Aby nie stracić już wprowadzonych danych należy wniosek zapisać jako plik XML (plik z rozszerzeniem zip_pokl) na dysku lokalnym i wczytać go ponownie korzystając z przycisku "Otwórz".  

 

Nowa wersja 8.7 Generatora Wniosków Aplikacyjnych
W związku z koniecznością dostosowania generatora do zmian zachodzących w systemie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, została udostępniona nowa wersja 8.7 Generatora Wniosków Aplikacyjnych, która obowiązuje od 16 września 2013 r. Aplikacja dostępna jest pod poniższym adresem:
Rozpocznij pracę z Generatorem Wniosków Aplikacyjnych 

 

W związku z udostępniniem wersji 8.7 GWA, wersja 8.6 została wyłączona. Aby kontynuować edycję wniosku utworzonego w wersji 8.6, należy wczytać go do generatora w wersji 8.7. Zostanie uaktualniona suma kontrolna wczytywanego pliku, a dalsza praca z wnioskiem będzie możliwa.

 Od 1 stycznia 2013 r. wszystkie wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w wersji 8 GWA. Jednocześnie w przypadku konieczności poprawy wniosku złożonego w wersji 7.5 GWA, zmiany będą wprowadzane wyłącznie przy użyciu nowej wersji GWA.

Wersja 8 GWA, udostępnia funkcjonalność, która pozwala na otworzenie i wprowadzenie ewentualnych zmian do wniosków o dofinansowanie projektu przygotowanych do 31 grudnia 2011 r. w wersji 6.4 oraz w przypadku wniosków powstałych do 31 grudnia 2010 r. w wersji 5.3 GWA.


Ewentualne problemy z działaniem Generatora pod dodatkowym adresem należy kierować do linii wsparcia technicznego dla użytkowników, zgodnie z niżej wymienioną Procedurą zgłaszania problemów w funkcjonowaniu Generatorów dla PO KL (HelpDesk).

UWAGA: Jeżeli po wybraniu Rozpocznij pracę z Generatorem Wniosków Aplikacyjnych nie możesz się połączyć z aplikacją w przeglądarce w miejsce adresu wpisz 91.201.154.176 i naciśnij „Enter”:Jeżeli po wybraniu przycisku „Zapisz XML” lub „Utwórz PDF” program Internet Explorer wyświetli komunikat o blokadzie pobierania pliku.

Kliknij lewym przyciskiem myszy na komunikat i z wyświetlonego menu wybierz „Pobierz plik…”

  
 

***

Informujemy, że istnieje możliwość zgłaszania proponowanych usprawnień do Generatora Wniosków
Aplikacyjnych. W tym celu należy wypełnić
Kartę zgłoszenia  i przesłać ją na następujący adres poczty elektronicznej: gwa-pokl@mir.gov.pl
. Dodatkowo zgodnie z Procedurą zgłoszenia problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu Generatorów dla PO KL (HelpDesk)  , pod adresem generator@britenet.com.pl funkcjonuje usługa wsparcia technicznego dla użytkowników aplikacji w ramach której rozwiązywane są zgłaszane problemy w funkcjonowaniu narzędzia.

 

***

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor (generator off-line)


3 lutego 2014 r.  została udostępniona wersja 8.7.2 Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (generator off-line) będąca odpowiednikiem wersji on-line.

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor  jest odpowiednikiem narzędzia dostępnego przez Internet. Aplikację można  zainstalować lokalnie na komputerze użytkownika, tym samym w trakcie pracy nie będzie wymagane stałe podłączenie do sieci Internet.

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor jest kompatybilny z wersją dostępną przez Internet, jak również z plikami XML (zip_pokl) wygenerowanymi we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor jest zgodny z następującymi systemami operacyjnymi: MS-Windows 2000/XP/Vista/7/8.

Rozpoczynając instalację aplikacji lokalnie na komputerze użytkownika, proszę zapoznać się z poniższą Instrukcją instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor.

Instrukcja instalowania aplikacji v 6.0 (569 KB) 

UWAGA:: Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu prosimy o wczytanie pliku XML (zip_pokl) do Generatora Wniosków Aplikacyjnych dostępnego przez Internet w celu uniknięcia sytuacji, że wniosek zostanie złożony w innej wersji aplikacji niż aktualnie obowiązująca oraz dokonania ostatecznej:

      • walidacji danych za pomocą przycisku „Sprawdź”;
      • zapisania ostatecznej wersji wniosku do pliku XML (zip_pokl);
      • wygenerowania pliku PDF w celu wydrukowania wniosku o dofinansowanie projektu;
      • weryfikacji zgodności sumy kontrolnej wydruku i wersji elektronicznej wniosku;


Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor dostępny jest na stronach internetowych Instytucji Pośredniczących. Aktualizacja generatora możliwa jest również z poziomu aplikacji. W trakcie uruchamiania użytkownik zostanie poinformowany o dostepnej aktualizacji i poproszony o akceptację. W trakcie automatycznej aktualizacji wymagane jest aktywne połączenie z Internetem. 

 

* * *

 

Poniżej zamieszczamy adresy internetowe poszczególnych Instytucji, na których zamieszczona będzie aplikacja.

Instytucje Centralne:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów: www.premier.gov.pl
Ministerstwo Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: www.mswia.gov.pl
Ministerstwo Zdrowia: www.mz.gov.pl
Władza Wdrażająca Programy Europejskie: www.wwpe.gov.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: www.parp.gov.pl
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich: www.crzl.gov.pl

Instytucje Regionalne:

Województwo Mazowieckie:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego: www.mazovia.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie: www.wup.mazowsze.pl
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych: www.mazowia.eu

Województwo Łódzkie:


Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego: www.lodzkie.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi: www.wup.lodz.pl

Województwo Zachodniopomorskie:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie: www.wup.pl

Województwo Pomorskie:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego: www.woj-pomorskie.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku: www.wup.gdansk.pl

Województwo Warmińsko-Mazurskie:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego: www.efs.warmia.mazury.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie: www.up.gov.pl

Województwo Podlaskie:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego: www.umwp-podlasie.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku: www.up.podlasie.pl

Województwo Lubelskie:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego: www.lubelskie.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie: www.wup.lublin.pl

Województwo Podkarpackie:

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie: www.wup-rzeszow.pl

Województwo Świętokrzyskie:

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego: www.pokl.sbrr.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach: www.wup.kielce.pl

Województwo Małopolskie:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego: www.malopolskie.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie: www.wup-krakow.pl

Województwo Śląskie:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego: www.silesia-region.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach: www.wup-katowice.pl

Województwo Opolskie:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego: www.umwo.opole.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu: www.pokl.opolskie.pl

Województwo Dolnośląskie:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego: www.dolnyslask.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu filia we Wrocławiu: www.dwup.pl

Województwo Wielkopolskie:

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu: www.wup.poznan.pl

Województwo Lubuskie:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego: www.lubuskie.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze: www.wup.zgora.pl

Województwo Kujawsko-Pomorskie:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego: www.kujawsko-pomorskie.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu: www.wup.torun.pl
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej: www.ropstorun.pl

 

Pliki do pobrania:

Aktualne:  

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.:

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie - wersja 8.6.0 (4,69 MB)

Wniosek o dofinansowanie projektu  (1,54 MB)

 

Archiwalne:

Poprzednie wzory wniosków o dofinansowanie:

 
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.:

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie - wersja 7.5.1 (4,69 MB)

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie - wersja 7.5.0 (4,90 MB)

Wniosek o dofinansowanie projektu (1,54 MB)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - okres obowiązywania od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.:

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie wersja 6.4.0 

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie - wersja 6.4.1 (2,17 MB)

Wniosek o dofinansowanie projektu (1,51 MB)


 

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - okres obowiązywania od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.:


Instrukcja do wniosku o dofinansowanie (2,9 MB)

Wniosek o dofinansowanie projektu (1,58 MB)


 

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - okres obowiązywania od 1 kwietnia 2009 r. do 31 grudnia 2009r.: 

Wniosek o dofinansowanie projektu 

Wniosek o dofinansowanie projektu 

Załącznik do Wniosku o dofinansowanie projektu 
Instrukcja wypełniania wniosku 

 

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu  - okres obowiązywania od 1 października do 31 marca 2009 r.:

Wniosek o dofinansowanie projektu 

Wniosek o dofinansowanie projektu 

Załącznik do Wniosku o dofinansowanie projektu 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu 


Wzór wniosku o dofinansowanie projektu  - okres obowiązywania od 10 marca do 30 września 2008 r.:

Wniosek o dofinansowanie projektu 

Wniosek o dofinansowanie projektu 

Załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu 


Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - okres obowiązywania od 15 października 2007 r. do 9 marca 2008 r.:

Wniosek o dofinansowanie projektu 

Wniosek o dofinansowanie projektu 

Wniosek o dofinansowanie projektu 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu 

Instrukcja konfiguracji programu Internet Explorer dla prawidłowego działania aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych 


 


 Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (generator off-line)

Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (8.7.2 wersja pełna - 64,4 MB)

Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (8.7.2 wersja aktualizująca – 35,6 MB)

 

Wersje archiwalne Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (off-line)

Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (8.7.1 wersja pełna - 64,4 MB)

Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (8.7.1 wersja aktualizująca – 35,6 MB)

 Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (8.6.4 wersja pełna - 55 MB)

Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (8.6.4 wersja aktualizująca – 26,2 MB)

Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (8.6.1 wersja pełna - 55 MB)

Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (8.6.1 wersja aktualizująca – 26,2 MB)
 

Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (7.5.4 wersja pełna - 45, 7 MB)

Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (7.5.4 wersja aktualizująca – 16,9 MB)

Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (7.5.2 wersja pełna - 46, 8 MB)

Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (7.5.2 wersja aktualizująca – 17,3 MB)  

Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (6.4.6.16 wersja pełna-40,7 MB)

Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (6.4.6.16 wersja aktualizująca - 11,9 MB)

Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (6.4.6.15 wersja pełna - 40,7 MB) 

Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (6.4.6.15 wersja aktualizująca - 9,77 MB) 
Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (6.4.6 wersja pełna - 40 MB)

Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (6.4.6 wersja aktualizująca - 12 MB)

Instrukcja instalowania aplikacji v 5.0 (527 KB)
Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (5.3.5 wersja pełna - 39 MB)  

Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (5.3.5 wersja aktualizująca - 10 MB)  

Instrukcja instalowania aplikacji v 4.0 (527 KB)

Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (4.3.4 wersja pełna - 37 MB)

Generator wniosków Aplikacyjnych- Edytor (4.3.3 wersja pełna - 35,2 MB) 


Instrukcja instalowania aplikacji v 3.0 

Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (3.2 wersja pełna - 41,8 MB) 

Instrukcja instalowania aplikacji v 2.0 
Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (2.1 wersja pełna - 38,6 MB) 
Instrukcja instalowania aplikacji v 1.0 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska