Menu

Bieżący katalog: Pytania i odpowiedzi

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: PFE

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


10-02-2009

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące kwestii oznaczania projektów i wizualizacji

 

1. Jakie są obowiązujące logotypy w Programie Kapitał Ludzki w latach 2007-2013?

W Programie Kapitał Ludzki dwoma podstawowymi logotypami są Logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i logo Unii Europejskiej z dwoma podpisami Unia Europejska i Europejski Fundusz Społeczny (stosowane w zależności od rodzaju materiału informacyjno-promocyjnego). Szczegółowe zasady dotyczące stosowania tych logotypów są opisane w Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2. Czy logotyp Europejskiego Funduszu Społecznego, który obowiązywał w okresie programowania 2004-2006 nadal obowiązuje?

Logotyp Europejskiego Funduszu Społecznego używany w okresie 2004-2006 w trakcie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich nie jest logotypem obowiązkowym w Programie Kapitał Ludzki. Z racji tego, że flaga Unii Europejskiej posiada odwołanie słowne do Europejskiego Funduszu Społecznego nie ma potrzeby stosowania dodatkowego logotypu.

3. Czy w przypadku działań informacyjno-promocyjnych należy stosować tylko tło w kolorze pomarańczowym, które jest zarezerwowane dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki czy można używać również innych kolorów teł?

Kolory które są przyporządkowane poszczególnym Programom Operacyjnymi, w tym kolor pomarańczowy dla Programu Kapitał Ludzki są tłami rekomendowanymi dla tych programów. Dopuszczone jest stosowanie teł innego koloru, ale teł innych niż przyporządkowane danym programom operacyjnym. Instytucja Zarządzająca PO KL dla umocnienia marki Programu Kapitał Ludzki zaleca stosowanie tła pomarańczowego.

4. Czy stosowanie ciągu znaków w układzie pionowym jest dopuszczalne?

Podstawowym ciągiem znaków podanym w Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach PO KL jest układ poziomowy, natomiast jest dopuszczalne stosowanie również ciągu pionowego.

5. Jaka powinna być wielkość tablicy informującej o współfinansowaniu np. tablicy informującej o współfinansowaniu pracowni komputerowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego?

W Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach PO KL nie została określona konkretna wielkość tablicy informującej o współfinansowaniu, ważne jest tylko aby przekazywana informacja była czytelna i widoczna dla odbiorców i dla wszystkich osób uczestniczących w działaniach realizowanych w danym miejscu.

6. Czy nadruk np. na długopisie zawsze musi być w wersji pełnokolorowej czy można stosować wersję jednokolorową?

Nie ma obowiązku stosowania tylko i wyłącznie logotypów w wariancie pełnokolorowym, warianty jednokolorowe logotypów można stosować we wszystkich obszarach komunikacji, ale w szczególności powinny być stosowane wtedy, gdy wykorzystanie wersji pełnokolorowej jest niemożliwe ze względów technologicznych (na przykład tłoczenia, grawerunek).

7. Czy osoby, które otrzymały bezzwrotną dotację na uruchomienie własnej działalności gospodarczej są zobowiązane do stosowania wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach PO KL?

Osoby, które otrzymały, jako uczestnicy projektów (beneficjenci ostateczni) bezzwrotną dotację na założenie własnej działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy, czy w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nie są zobligowane do stosowania zasad dotyczących oznaczania projektów i oznaczania miejsca pracy czy materiałów zakupionych w ramach dotacji. W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki to beneficjenci są zobowiązani do oznaczania projektów i informowania opinii publicznej o uzyskanym dofinansowaniu i w przypadku bezzwrotnej dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej beneficjent, który przekazuje dotację powinien w umowie zapisać informację, że dotacja na założenie działalności gospodarczej jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz oznaczyć taką umowę obowiązującymi w PO KL logotypami. Jednocześnie należy podkreślić, że jeżeli osoba, która otrzymała bezzwrotną dotację ze środków EFS chciałaby poinformować opinię publiczną, że jej firma powstała przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego to ma taką możliwość.  

8. Czy jeżeli w treści umowy/ zakresie obowiązków zapisane jest, iż praca wykonywana jest na rzecz projektu i została wymieniona nazwa projektu a w stopce dolnej dokumentu znajdują się wymagane logotypy oraz dopisek: "Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego", czy takie oznaczenie tych dokumentów jest wystarczające?

Takie oznaczenie jest wystarczające, choć sformułowanie informacji o współfinansowaniu powinno brzmieć: „projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

9. Czy na publikacjach wydawanych w ramach projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego powinna być adnotacja o tym, że publikacja jest bezpłatna?

Tak. Na wszystkich publikacjach, zarówno drukowanych jak i elektronicznych (w przypadku publikacji elektronicznych również, o ile jest to możliwe na nośniku) powinna zostać zamieszczona informacja, iż publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie. W przypadku pobierania jakiejkolwiek opłaty za publikacje i uwzględnienia tego w projekcie, informacja o tym fakcie powinna zostać odnotowana jako przychód we wniosku beneficjenta o płatność.

10. Czy w przypadku gadżetów, które są produkowane z innych materiałów niż papier np. szkło, skóra, materiał należy umieszczać również informację o współfinansowaniu czy wystarczy, jak tylko zostaną umieszczone logotypy?

W przypadku gadżetów nie ma obowiązku stosowania informacji o współfinansowaniu. Należy umieścić obowiązkowo co najmniej logotyp PO KL oraz flagę Unii Europejskiej z odwołaniem do Unii Europejskiej.

11. Co powinna zawierać naklejka na sprzęt informująca o współfinansowaniu danego zakupu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego?

Naklejka informująca o współfinansowaniu sprzętu powinna być wyraźna i czytelna. Na naklejce ma znajdować się komunikat informujący, że sprzęt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dwa logotypy Programu Kapitał Ludzki oraz flaga Unii Europejskiej (dopuszczalne jest stosowanie wszystkich wersji kolorystycznych logotypów (podstawowy, monochromatyczny itd.). W przypadku naklejek na sprzęt i wyposażenie nie można dodawać innych logotypów. Nie ma obowiązku oznaczania materiałów biurowych oraz małego sprzętu o niewielkiej wartości – np. zszywacze, dziurkacze itp. zakupionego na potrzeby biurowe. W ramach oznaczania sprzętu możliwe jest wykorzystywanie naklejek papierowych, na folii samoprzylepnej, adhezyjnej, tabliczek plastikowych, metalowych, naszywek z materiału, graweru, haftu itp.

12. Czy Beneficjent, który rozpoczyna na własną odpowiedzialność realizację projektu pomimo braku informacji o dofinansowaniu, jest zobowiązany do stosowania Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach  PO KL w celu możliwości późniejszego rozliczenia projektu po otrzymaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu, czy nie jest zobowiązany do stosowania w/w wytycznych.

Wymóg stosowania Wytycznych dotyczy beneficjentów od momentu podpisania umowy
o dofinansowanie oraz również beneficjentów, którzy rozpoczęli realizację projektu przed podpisaniem umowy. Instytucje ogłaszające konkurs, które dopuszczają rozpoczęcie realizacji projektu przed datą podpisania umowy, powinny w dokumentacji konkursowej informować beneficjentów o konieczności stosowania Wytycznych dotyczących oznaczania projektów
w ramach PO KL. Wynika to z faktu, iż wszystkie działania realizowane w ramach projektu powinny spełniać wymogi dot. oznaczania projektów, tak by później wydatki dotyczące tych działań uwzględnione we wniosku o płatność mogły zostać uznane za kwalifikowalne.

13. Jakie są ogólne wytyczne co do informacji o współfinansowaniu oraz jaką wielkość ma mieć informacja o współfinansowania projektu w przypadku przygotowania plakatu promocyjnego?

Za  informację o współfinansowaniu rozumie się tekst informujący o tym, że projekt, dane działanie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W informacji o współfinansowaniu nie powinno używać się żadnych skrótów tj. używane powinny być pełne nazwy: Unia Europejska i Europejski Fundusz Społeczny. Należy również zadbać o dostrzegalność oznaczeń, tak by oznaczenia wraz
z informacją o współfinansowaniu były widoczne dla odbiorców. Dodatkowo w informacji
o współfinansowaniu nie można używać nazw: beneficjenta, instytucji pośredniczących
i wdrażających, innych źródeł współfinansowania, oraz wszelkich innych informacji, które mogłyby sprawić, że przekaz o udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego będzie nieczytelny i mało przejrzysty. Dopuszcza się, aby w informacji o współfinansowaniu używać nazw projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W przypadku plakatu promocyjnego nie ma podanej konkretnej wielkości jaką powinna zawierać informacja o współfinansowaniu, ma być ona czytelna i widoczna dla odbiorcy.

14. Czy Regionalne Ośrodki EFS są zobowiązane do stosowania Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach PO KL?

Bezpośredni nadzór nad Regionalnymi Ośrodkami EFS od sierpnia 2008 r. pełnią Instytucje Pośredniczące w regionach i to one ze swojej pomocy technicznej przekazują Ośrodkom środki na funkcjonowanie w związku z tym również Regionalne Ośrodki EFS są zobligowane do stosowania Wytycznych. Jednakże biorąc pod uwagę fakt, że sieć ROEFS funkcjonuje od 2002 roku i jest już znaną marką wśród beneficjentów EFS, Instytucji Zarządzającej PO KL zależy szczególnie na promowaniu marki, jaką są Regionalne Ośrodki EFS. W związku z tym cała sieć będzie miała własną Księgę Tożsamości, która będzie zgodna z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów.