Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


27-01-2014

Przedłużenie terminu naboru prac do VII edycji konkursu „Ludzka twarz EFS”

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje o przedłużeniu terminu naboru prac w VII edycji konkursu dla dziennikarzy "Ludzka twarz EFS" do 30 kwietnia 2014 r.

Celem konkursu jest promocja wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez ukazanie historii dowodzących, że środki EFS dają ludziom szansę na zmiany w życiu. Nadsyłane prace powinny spełniać kryteria gatunkowe dziennikarskiej formy reportażu i przyczyniać się do przybliżania odbiorcom efektów projektów nadzorowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL).

Zakres tematyczny reportaży konkursowych powinien obejmować projekty realizowane w ramach:

 • Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, PO KL

  • instytucje realizujące projekty w ramach Priorytetu I PO KL:
   • Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 
   • Ministerstwo Sprawiedliwości,
   • Władza Wdrażająca Programy Europejskie,
   • Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy,
   • Centralny Zarząd Służby Więziennej,
   • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
   • Departament Wdrażania EFS w MPiPS - w ramach Działania 1.5 PO KL Godzenie życia zawodowego i rodzinnego tworzone są placówki opieki nad dziećmi do lat 3, lista placówek dostępna jest pod adresem: www.kapitalludzki.gov.pl/mapa-zlobki Link prowadzi do serwisu zewnętrznego.

 • Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, PO KL

  • instytucje realizujące projekty w ramach Priorytetu II PO KL:
   • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
   • Ministerstwo Zdrowia.

 • Priorytetu V Dobre rządzenie, POKL - Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora i Działanie 5.5 Rozwój dialogu społecznego

  • Działanie 5.4 PO KL – projekty realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe, m.in. punkty porad prawnych i obywatelskich,
  • Działanie 5.5 PO KL – projekty realizowane m.in. przez reprezentatywne organizacje związkowe lub reprezentatywne organizacje pracodawców.

Wszystkie prace nadesłane na konkurs muszą być opublikowane lub wyemitowane w mediach w okresie od 15 października 2012 r. do 30 kwietnia 2014 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.ludzkatwarzefs.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego  

 


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska