Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


03-03-2014

Najlepsze inwestycje w człowieka

- Prawdziwymi zwycięzcami są uczestnicy unijnych projektów,  którym udało się wykorzystać szansę i zmienić swoje życie na lepsze – mówiła wicepremier Elżbieta Bieńkowska podczas uroczystości wręczenia nagród w konkursie „Dobre praktyki EFS 2013”. Wyróżnienia otrzymały najlepsze projekty finansowane z Programu Kapitał Ludzki.

Laureacji VII edycji konkursu "Dobre praktyki EFS"


Do tej pory w Programie Kapitał Ludzki  z różnorodnych form wsparcia skorzystało ponad 6,7 mln osób, które między innymi: podniosły swoje kwalifikacje, zdobyły nowe umiejętności, znalazły pracę, założyły własną firmę, ale przede wszystkim uwierzyły w siebie i własne możliwości. – Wasze projekty stanowią doskonały przykład tego, że środki z Europejskiego Funduszu Społecznego są inwestowane mądrze i przynoszą bardzo wymierne efekty: osoby bezrobotne i niepełnosprawne znajdują zatrudnienie,  artyści zakładają własne firmy, by łączyć talent z biznesem, z myślą o uczniach powstają  innowacyjne programy do nauki fizyki, wychowankowie domów dziecka mają ułatwiony start w dorosłe życie – podkreślała minister infrastruktury rozwoju Elżbieta Bieńkowska.

Do VII edycji konkursu „Dobre praktyki EFS” zakwalifikowano 83 zgłoszenia. Spośród nich wyłoniono 7 projektów, które uzyskały tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka 2013”. Jury konkursu przyznało nagrody trzem projektom oraz cztery wyróżnienia specjalne. - W tej edycji zwracaliśmy szczególną uwagę na rozwiązania i praktyki w kontekście efektów realizacji projektu i ich trwałości. Ważne było zwłaszcza wykazanie rzeczywistych zmian z punktu widzenia uczestników projektu, przede wszystkim tych z najtrudniejszych grup docelowych – zaznaczyła Anna Mickiewicz, wicedyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekty nagrodzone:

1. Konserwator  -  program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia
Projekt  realizowany  przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Termin realizacji projektu: 1.12.2010 r. – 31.03.2014 r.
Wartość projektu : 11,5 mln zł
Wkładu z EFS: 9,8 mln zł

Celem projektu była aktywizacja zawodowa osób mających szczególne problemy ze znalezieniem zatrudnienia. Projekt realizował prozatrudnieniowe cele i działania służące aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych przy wykorzystaniu zainteresowania i gotowości instytucji sektora kultury i samorządu lokalnego do tworzenia miejsc pracy. Wartością dodaną projektu była możliwość kadrowego wsparcia instytucji kultury i innych podmiotów realizujących m.in. zadania związane z ochroną substancji zabytkowej i dziedzictwa kulturowego na terenie Małopolski. Z udziału w projekcie korzystały nie tylko osoby bezrobotne, ale też i małopolskie instytucje kulturalne.

2.  Praca bez barier
Projekt  realizowany przez Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu
Termin realizacji projektu: 01.09.2011 – 31.07.2013 r.
Wartość projektu: 2 mln zł
Wkład z EFS: 1,7 mln zł

Celem projektu było zwiększenie szans wejścia na rynek pracy 120 pozostających bez zatrudnienia niepełnosprawnych mieszkańców Wrocławia. W projekcie zostało zorganizowanych 115 miejsc stażowych. Zindywidualizowane podejście do każdego uczestnika podczas doboru konkretnego miejsca stażu/praktyki (pod kątem doświadczenia zawodowego, predyspozycji zawodowych czy stanu zdrowia), zwiększało ich szanse na zatrudnienie. W wyniku realizacji projektu, 57 niepełnosprawnych uczestników podjęło zatrudnienie.

3. Teraz człowiek
Projekt  realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce
Termin realizacji projektu:  01.04.2008 - 31.12.2011 r.
Wartość projektu: 1,6 mln zł
Wkład z EFS: 1,4 mln zł.

Celem projektu był wzrost kompetencji życiowych osób wykluczonych z terenu Gminy Czarna Dąbrówka.  Dzięki projektowi „Wioska Tematyczna” realizowano różne formy aktywnej integracji. Grupę docelową projektu stanowili mieszkańcy sołectwa, całe rodziny, osoby które były szczególnie zagrożone wykluczeniem społecznym ze względu na niedostosowanie do efektów przemian gospodarczych związanych z likwidacją PGR-u. W ramach projektu przeprowadzono szereg warsztatów z zakresu aktywizacji zawodowej, przedsiębiorczości, animacji społecznej, wyrobu rękodzieła, marketingu i sprzedaży.

Projekty wyróżnione:

1. Bliżej marzeń

Projekt  realizowany przez Fundację Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym
Termin realizacji projektu: 01.12.2010 – 30.11.2012 r.
Wartość projektu: 1,18 mln zł
Wkład z EFS: 995,9 tys. zł

Celem  projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa 130 osób z różnymi rodzajami  i stopniami niepełnosprawności, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością ruchową, chorobami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnościami zespolonymi. Dzięki realizacji projektu powstała i nadal funkcjonuje po zakończeniu projektu Świetlica Terapeutyczna dla młodzieży niepełnosprawnej,  gdzie oprócz rehabilitacji leczniczej wspomagany jest rozwój psychiczny i społeczny podopiecznych. W ramach projektu „Bliżej marzeń” utworzono również Cafe Galerię Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Biały Kruk”. Galeria jest miejscem, w którym jest promowana i wystawiana sztuka osób niepełnosprawnych, gdzie osoby niepełnosprawne mogą realizować swoje marzenia, zwiększyć poczucie własnej wartości i czuć się pełnowartościowymi członkami społeczeństwa.

2. Świat dobrej przyszłości
Projekt  realizowany przez  Fundację Inicjatyw Menedżerskich z Lublina
Termin realizacji projektu: 1.05.2011 - 30.04.2013 r.
Wartość projektu: 1 ,7 mln zł
Wkład z EFS: 1,7 mln zł

Celem projektu było wprowadzenie skutecznych mechanizmów, mających na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu wychowanków domów dziecka oraz zmniejszających negatywne skutki pobytu w placówkach i ułatwiających start w dorosłe życie. W odpowiedzi na zdiagnozowane problemy wychowanków  i wychowawców wypracowano i wdrożono innowacyjną metodę wychowawczą w zakresie wczesnej pomocy socjalnej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu wychowanków. Innowacyjność programu obejmuje włączenie, w roli mentorów, byłych wychowanków domów dziecka, którzy odnieśli sukces w życiu zawodowym i osobistym.

3. e-Doświadczenia w fizyce
Projekt   realizowany przez  Politechnikę Gdańską
Termin realizacji projektu: 01.07.2010 – 30.04.2014 r.
Wartość projektu: 4,3 mln zł
Wkład z EFS: 3,6 mln zł

Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów szkół ponadgimnazjalnych naukami ścisłym poprzez stworzenie, przetestowanie i upowszechnienie innowacyjnych narzędzi (e-doświadczeń), wspierających nauczanie fizyki. Powstałe narzędzie, interaktywny program komputerowy e-Doświadczenia jest wierną kopią rzeczywistych doświadczeń, wpisujących się w schemat „zaprojektuj, zbuduj, przeprowadź doświadczenie, przeanalizuj i przedstaw wyniki”, gdzie uczenie się na błędach jest bardzo istotnym elementem dydaktycznym.

4. Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych
Projekt  realizowany przez  Akademię Leona Koźmińskiego z Warszawy
Termin realizacji projektu: 01.09.2011 – 31.08.2013 r.
Wartość projektu : 6,1 mln zł
Wkład z EFS: 5,2 mln zł

Celem projektu było ułatwienie uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej  osobom chcącym założyć własną firmę na terenie Obszaru Metropolitalnego Warszawy w branży przemysłów kreatywnych. Projekt zakładał aktywizację w sferze biznesowej m.in. absolwentów szkół artystycznych, osób niepełnosprawnych oraz  w wieku powyżej 45 roku życia.  Spośród stu osób zakwalifikowanych do projektu większość stanowili artyści i twórcy posiadający duży potencjał wiedzy branżowej, doświadczenie i umiejętności. Dodatkowo uczestnicy w ramach firm założonych w projekcie wzajemnie korzystają z oferowanych przez siebie usług. Powstał swego rodzaju klaster łączący talenty, wiedzę i umiejętności osób, które w ramach projektu miały szansę się poznać i wzajemnie wspierać.

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska