Menu

Bieżący katalog: Aktualności

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Działania promocyjne

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


07-04-2015

47 000 małych wielkich rzeczy

W Programie Kapitał Ludzki zrealizowano 47,5 tysiąca projektów o łącznej wartości blisko 53 mld zł, czyli wykorzystano wszystkie dostępne dla Polski środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2007-2013. Ze wsparcia skorzystało 9 mln Polaków, czyli więcej niż co piąty z nas! Efekty tych projektów pokazujemy w rozpoczynającej się kampanii informacyjnej  „47 000 małych wielkich rzeczy”

 

Logo kampanii Małe wielkie rzeczy

Małe wielkie efekty

Dzięki realizacji projektów z Programu Kapitał Ludzki możemy mówić o znaczących, pozytywnych zmianach w obszarach zatrudnienia, edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego, adaptacyjności przedsiębiorstw i ich pracowników, integracji społecznej, dobrego rządzenia i ochrony zdrowia.

 • powstało 299 żłobków, 30 klubów dziecięcych oraz 49 instytucji dziennego opiekuna
 • dofinansowano 5,8 tysiąca ośrodków wychowania przedszkolnego
 • wsparciem objęto prawie 170 tysięcy przedszkolaków na obszarach wiejskich, a 17 tysięcy szkół wdrożyło programy rozwojowe
 • 472 tysiące osób młodych uczestniczyło w projektach PO KL, a blisko 45,5 tysiąca uzyskało bezzwrotne dotacje na podjęcie działalności gospodarczej
 • wprowadzono modernizację oferty kształcenia zawodowego w ponad 3,9 tysiącach szkół i placówek, które wdrożyły programy rozwojowe
 • w stażach i praktykach zawodowych u przedsiębiorców, wzięło udział ok. 245 tysięcy uczniów
 • blisko 94 tysiące studentów rozpoczęło studia na kierunkach takich jak automatyka i robotyka, biotechnologia, budownictwo, wzornictwo czy informatyka
 • Ponad 57 tysięcy studentów zakończyło staże lub praktyki wspierane ze środków EFS
 • powstało 234 tysiące nowych firm
 • blisko 100 tysięcy kobiet założyło własną działalność gospodarczą
 • 173 tysiące pracowników w wieku 50+ zostało przeszkolonych a 23 tysiące z nich założyło swoje firmy
 • 200 tysięcy przedsiębiorstw skorzystało z systemu szkoleń finansowanych przez EFS, szkoleniami objęto 1,5 miliona pracujących osób
 • wsparciem objęto ponad 167 tysięcy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz prawie 14 tysięcy podmiotów ekonomii społecznej, powstało ponad 721 spółdzielni socjalnych

Największy program

Program Kapitał Ludzki (PO KL) to największy program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Unii Europejskiej w latach 2007- 2013. Spośród 76,7 miliarda euro przeznaczonych na EFS w całej polityce spójności UE w latach 2007-2013, Polska uzyskała aż 1/8 tej sumy.

Była to największa inicjatywa nie tylko pośród 117 programów operacyjnych finansowanych w UE w latach 2007 – 2013 ale również w całej 50-letniej historii tego funduszu.