Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


Beneficjenci

 
KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU?

Projekty w ramach PO KL są realizowane w dwóch podstawowych trybach:

 • systemowym: projekty o charakterze ogólnokrajowym lub regionalnym realizowane przez ściśle określonych beneficjentów, którzy są wymienieni w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL.

 • konkursowym - projekty, o dofinansowanie których mogą się ubiegać wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) a w szczególności:

  • organizacje pozarządowe,

  • przedsiębiorcy,

  • jednostki administracji samorządowej i rządowej,

  • instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego,

  • instytucje otoczenia biznesu,

  • instytucje rynku pracy,

  • instytucje pomocy i integracji społecznej,

  • instytucje szkoleniowe.

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska