Menu

Bieżący katalog: Wiadomości

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: PFE

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


05-02-2007

Projekt Szczegółowego Opisu Priorytetów PO Kapitał Ludzki

Kategoria: Wiadomości | Dotyczy: Kapitał Ludzki

Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL jest dokumentem uzupełniającym Program Operacyjny Kapitał Ludzki. W latach 2004 – 2006 system wdrażania funduszy strukturalnych nakładał na państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązek przygotowania Uzupełnień Programów Operacyjnych, których celem było uszczegółowianie zapisów Programów Operacyjnych.  W latach 2007 – 2013 pakiet rozporządzeń unijnych nie przewiduje konieczności opracowywania dokumentów tego typu.

Czym jest Szczegółowy Opis Priorytetów
Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL jest dokumentem uzupełniającym Program Operacyjny Kapitał Ludzki. W latach 2004 – 2006 system wdrażania funduszy strukturalnych nakładał na państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązek przygotowania Uzupełnień Programów Operacyjnych, których celem było uszczegółowianie zapisów Programów Operacyjnych.  W latach 2007 – 2013 pakiet rozporządzeń unijnych nie przewiduje konieczności opracowywania dokumentów tego typu. 

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego jest więc przygotowywany jako dokument krajowy na podstawie zapisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227 poz. 1658).  Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy obowiązek przygotowania Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego spoczywa na instytucji zarządzającej programem operacyjnym.  Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL przygotowany został przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego we współpracy z instytucjami pośredniczącymi PO KL zarówno szczebla centralnego jak i regionalnego.

Do kogo kierowany jest dokument
Szczegółowy Opis Priorytetów PO Kapitał Ludzki, ze względu na szczegółowość zawartych w nim informacji, stanowi kompendium wiedzy dla potencjalnych beneficjentów Programu na temat możliwości i sposobu realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zawarte w nim informacje dotyczącą szczegółowych typów projektów, listy potencjalnych beneficjentów, grup docelowych wsparcia oraz systemu wdrażania.

Jaki jest obecny status dokumentu
Prezentowany poniżej dokument jest pierwszym projektem Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL przygotowanym na podstawie wersji Programu Operacyjnego przyjętej przez Radę Ministrów 29 listopada 2006 r. Instytucja Zarządzająca PO KL przewiduje dokonywanie sukcesywnych zmian w projekcie Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL na podstawie uwag zgłaszanych przez zainteresowane podmioty. Kolejne, poprawione wersje dokumentu będą sukcesywnie umieszczane na stronie internetowej do dalszych konsultacji.

Przyjęcie ostatecznej wersji Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL będzie możliwe po wydaniu decyzji Komisji Europejskiej przyjmującej PO Kapitał Ludzki w jego ostatecznym kształcie.

Ze względu na wygodę osób zainteresowanych zapoznaniem się z treścią projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL, prezentowany dokument został podzielony na fragmenty odnoszące się do poszczególnych Priorytetów PO KL.  Jednocześnie istnieje możliwość pobrania pełnej wersji dokumentu oraz jego części dotyczących Priorytetów regionalnych i centralnych.

Konsultacje społeczne
Wszystkich zainteresowanych Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL zapraszamy do nadsyłania uwag, postulatów i propozycji do projektu dokumentu. Departament Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego uruchomił adres e-mail: POKL@mrr.gov.pl do konsultacji społecznych Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL.

Uwagi można również przesyłać tradycyjną pocztą na adres Departamentu Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, ul. Żurawia 4A, 00-926 Warszawa.

 


Uwagi należy zgłaszać wyłącznie na formularzu, który jest do pobrania tutaj 

Pobierz pliki: