Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


05-07-2013

Przyjęcie dokumentu Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Kapitał Ludzki

Kategoria: Wiadomości , Dokumenty | Dotyczy: Kapitał Ludzki

3 lipca 2013 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Paweł Orłowski podpisał dokument "Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym".

Dokument ten stanowi część Systemu realizacji Programu Kapitał Ludzki (PO KL) i określa główne zasady realizacji projektów systemowych w zakresie modernizacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Najważniejsze kwestie uregulowane w dokumencie dotyczą:

  • form i zakresu wsparcia udzielanego w ramach projektów systemowych przewidzianych do realizacji w Poddziałaniu 9.1.1 PO KL;
  • szczegółowych zasad realizacji projektów systemowych, obejmujących założenia merytoryczne wdrażania projektów, odnoszące się do kategorii beneficjentów systemowych, grup docelowych (wykaz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektów) oraz katalogu wydatków kwalifikowalnych w ramach projektów;
  • założeń finansowych realizacji projektów;
  • założeń dotyczących konstruowania wniosku o dofinansowanie projektów.

Jednocześnie dziękujemy za uwagi zgłoszone do konsultowanego dokumentu. Ich zestawienie opatrzone komentarzem Instytucji Zarządzającej PO KL oraz wyżej wymienione zasady znajdują się poniżej.

Nieuczciwe powoływanie się firm na partnerstwo z MRR lub MEN

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Ministerstwo Edukacji Narodowej informują, że w przypadku przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym, nie zawierają partnerstwa lub umów z firmami i producentami wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla dzieci. W związku z tym, nieuprawnione jest twierdzenie lub sugerowanie (np. poprzez używanie logotypów MEN i MRR), że jakakolwiek z takich firm jest partnerem MEN lub MRR w realizacji tego zadania. Zakup konkretnego wyposażenia lub pomocy dydaktycznych musi nastąpić w drodze konkurencyjnej procedury z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa polskiego i wspólnotowego, w tym ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Ministerstwa zalecają dyrektorom szkół i organom prowadzącym zwrócenie szczególnej uwagi na transparentność procesów wyboru towarów i usług. 

Wszelkie informacje na temat ubiegania się o środki i rozliczania projektów systemowych znajdują się w dokumencie "Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym". 

Pobierz pliki:
Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie  (546 KB)
Zestawienie uwag z konsultacji społecznych Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie  (147 KB)

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska