Menu

Bieżący katalog: Wiadomości

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: PFE

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


05-07-2006

Organizacje pozarządowe o Programie Kapitał Ludzki 2007-2013

Kategoria: Wiadomości | Dotyczy: Kapitał Ludzki

- Mam nadzieję, że zarówno dzisiejsze spotkanie, jak i kolejne konferencje konsultacyjne, przyczynią się do tego, że stworzymy program operacyjny, który będzie dostosowany do potrzeb instytucji i osób, którym ma służyć i które będą go realizowały – powiedziała minister Grażyna Gęsicka do przedstawicieli organizacji pozarządowych, 3 lipca 2006 r., podczas konferencji konsultacyjnej nt. PO Kapitał Ludzki.

W latach 2007-2013 całość środków z Europejskiego Funduszu Społecznego będzie wdrażanych za pomocą jednego programu – Kapitał Ludzki. Na jego realizację zostanie przeznaczonych ponad 9,5 mld euro, z czego ok. 8,1 mld euro to alokacja z EFS.

- Podczas dzisiejszego spotkania z pewnością nie uda się sformułować wyczerpujących uwag i ostatecznych wniosków dotyczących oceny PO Kapitał Ludzki. Dlatego warto zapewnić ciągłość współpracy nad tworzeniem tego dokumentu, powołać zespół roboczy z udziałem organizacji pozarządowych i przedstawicieli odpowiednich resortów– zaproponowała Marzena Mendza-Drozd, reprezentująca Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, współorganizatora konferencji. - Zespół będzie rozmawiał na temat zawartości dokumentu, a jednocześnie wspierał proces konsultacji społecznych Programu – mówiła Anna Kozieł ze Stowarzyszenia na rzecz FIP. Minister Grażyna Gęsicka z zadowoleniem przyjęła ten pomysł. - Jesteśmy bardzo zainteresowani współpracą zapewniła. Ważne, żebyśmy wspólnie wypracowali taki program, który będzie akceptowany przez partnerów społecznych, polski rząd i Komisję Europejską – dodała.

Minister Gęsicka wyraźnie zaznaczyła, że nie wszystkie krajowe potrzeby dotyczące sfery społecznej mogą być finansowane z unijnych środków. Unia Europejska wyznacza pewne kierunki rozwoju, ustala priorytety i formułuje cele. Za pomocą funduszy strukturalnych wspierane są tylko te działania, które sprzyjają realizacji określonych celów. Główne obszary interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego są zatem wyraźnie zdefiniowane w odpowiednich rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady.  – Pole naszej dyskusji musi się ograniczać do możliwości, jakie daje nam EFS – argumentował Paweł Chorąży, Dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym. Program Kapitał Ludzki został zaprojektowany tak, aby mógł przyczyniać się do realizacji polityk wspólnotowych wyznaczonych m.in. w takich dokumentach jak Odnowiona Strategia Lizbońska, a jednocześnie tak, by wspierał realizację krajowych strategii sektorowych, jak np. Krajowa Strategia Zatrudnienia 2007-2013 czy Krajowy Program Reform 2005-2008.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych zwracali uwagę na dużą ogólność zapisów PO Kapitał Ludzki. - Programowanie na lata 2007-2013 opiera się na zupełnie innych uregulowaniach niż miało to miejsce podczas przygotowań do perspektywy 2004-2006. Zgodnie z unijną zasadą strategic approach, czyli podejścia strategicznego, odchodzimy od detalicznego sposobu określania obszarów wsparcia. Ma to swoje dobre i złe strony. Zaletą jest większa elastyczność, wadą – budząca niedosyt sfera informacyjna – argumentował dyrektor Paweł Chorąży. Poinformował także, że szczegółowym dokumentem precyzującym system wdrażania EFS będzie Załącznik do Programu. Ponadto zostaną opracowane Strategie Wdrażania Priorytetów, a corocznie dla każdego obszaru wsparcia będzie sporządzany tzw. Action Plan. W nowej perspektywie finansowej nie ma natomiast obowiązku przygotowania Uzupełnienia do Programu, który obecnie jest kluczowym dokumentem w zakresie wykorzystania unijnych funduszy.

Marzena Mendza-Drozd, prezentując uwagi swojego środowiska zaznaczyła, że zapisany w Programie podział na priorytety ma charakter resortowy, co nie sprzyja realizacji wyznaczonych celów. Opinii tej nie podziela dyrektor Paweł Chorąży. – Cele PO KL nie są odzwierciedleniem interesów resortowych. To są cele horyzontalne, nie sektorowe – przekonywał. Marzena Mendza-Drozd mówiła: - W mojej ocenie wielość priorytetów i instytucji pośredniczących niesie ze sobą duże niebezpieczeństwo jeśli chodzi o zarządzanie Programem i jego koordynację. To z kolei wpłynie na  efektywność wykorzystania środków. Minister Gęsicka przekonywała, że w przyszłym okresie finansowania liczba instytucji wdrażających musi być większa. - W przeciwnym razie nie będzie możliwości skutecznej absorpcji, zwłaszcza że alokacja na lata 2007-2013 będzie kilkakrotnie wyższa niż jest obecnie – wyjaśniała. Poinformowała także o planowanej w PO KL decentralizacji wdrażania unijnych środków. 70 proc. dostępnej alokacji trafi do regionów i będzie zarządzana przez samorządy województw na mocy odpowiednich umów z rządem. - Od dłuższego czasu trwają robocze rozmowy na temat tego co i jak województwa będą robić w ramach realizacji PO KL – poinformowała Gęsicka. Priorytety związane z rozwojem zasobów ludzkich znajdą się także w regionalnych programach operacyjnych, a także w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej.

Spotkanie konsultacyjne było połączone z warsztatami, podzielonymi na pięć paneli tematycznych: Edukacja; Zatrudnienie, integracja społeczna i ekonomia społeczna; Aktywność obywatelska i sprawna administracja; Obszary wiejskie; Ochrona zdrowia.  Są to obszary, które będą objęte wsparciem w ramach PO Kapitał Ludzki. W poszczególnych sesjach tematycznych przedstawiciele strony rządowej i sektora pozarządowego mieli możliwość dyskusji na temat zapisów PO Kapitał Ludzki, wymiany uwag, opinii, spostrzeżeń dotyczących zaproponowanego przez rząd projektu wykorzystania w latach 2007-2013 środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pobierz plik:
PO Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007–2013 - prezentacja minister Grażyny Gęsickiej
Prezentacja dyrektora Pawła Chorążego na temat PO Kapitał Ludzki

Zobacz także:
Programy Operacyjne na lata 2007-2013