Menu

Bieżący katalog: Wiadomości

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: PFE

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


30-04-2007

Ogłoszenie w sprawie naboru członków Komitetu Monitorującego PO KL reprezentujących organizacje pozarządowe


Minister Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór 5 członków Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (KM PO KL) 2007-2013 reprezentujących organizacje pozarządowe na forum Komitetu. Kandydaci mogą być zgłaszani w terminie do 28 maja 2007 r. Organizacje pozarządowe zgłaszają dwóch kandydatów wskazując jednocześnie, która z osób delegowana jest na członka KM PO KL, a która na jego zastępcę.

Do czasu zatwierdzenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Komisję Europejską zostanie powołany Pre-komitet Monitorujący PO KL, na podstawie ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów. Po wydaniu decyzji przez Komisję Europejską w sprawie PO KL, zostanie wydane nowe zarządzenie na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, z  uprzednim uchyleniem wcześniej obowiązującego zarządzenia. Powołani członkowie dla Pre-komitetu Monitorującego PO KL będą pełnili nadal swoją funkcję w Komitecie Monitorującym PO KL, o ile instytucja je delegująca nie wyrazi innej woli.

Zadania KM PO KL oraz tryb działania zostały opisane szczegółowo w „Zasadach powoływania Komitetu Monitorującego oraz Podkomitetów Monitorujących Program Operacyjny Kapitał Ludzki w latach 2007 – 2013”, które znajdują się na stronie internetowej poświęconej Programowi Kapitał Ludzki 

Kryteria, które powinna spełniać organizacja pozarządowa, ubiegająca się o udział w pracach KM PO KL:

 1. wśród celów statutowych organizacji znajdują się: działania na rzecz wzrostu poziomu zatrudnienia i spójności społecznej: zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zredukowanie różnic regionalnych;
 2. organizacja powinna mieć zasięg ogólnopolski;
 3. wymaga się, by organizacja posiadała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, a także przez co najmniej dwa lata nieprzerwanie prowadziła działalność statutową.

Wymagania dotyczące członka (zastępcy) KM PO KL:

 • wykształcenie wyższe, preferowane studia kierunkowe: ekonomiczne, prawnicze, politologiczne/społeczne,
 • dysponowanie wiedzą nt. Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ze szczególnym uwzględnieniem procesu monitorowania programu,
 • znajomość europejskiej i krajowej polityki rynku pracy, integracji społecznej oraz systemu edukacji w Polsce,
 • aktywne uczestnictwo w pracach KM PO KL polegające min. na reprezentowaniu stanowisk sektora organizacji pozarządowych na posiedzeniach KM PO KL oraz informowaniu środowisk NGO’s o postępie wdrażania programu,
 • dyspozycyjność i gotowość do odbywania podróży służbowych, przewidywana częstotliwość posiedzeń: nie rzadziej niż raz na pół roku, miejsce spotkań: Warszawa (siedziba MRR) lub posiedzenia wyjazdowe
  w Polsce.

Zgłoszenie organizacji powinno zawierać: 

 1. życiorys kandydata (zastępcy),
 2. kopię statutu lub innego dokumentu potwierdzającego zakres działania organizacji/instytucji obejmujący sprawy związane z PO KL, 
 3. aktualny odpis z właściwego rejestru,
 4. wypełniony formularz zgłoszeniowy zgodny z formatem określonym na stronie internetowej poświęconej Programowi Kapitał Ludzki 

Zgłoszenie organizacji zawierać musi konkretną propozycję personalną przyszłego członka KM PO KL (ogółem dwie osoby). Dla zachowania równości szans, w przypadku gdy rekomendowany przedstawiciel jest kobietą, zastępca powinien być mężczyzną i na odwrót.

Wypełniony formularz oraz oryginały dokumentów z dopiskiem „KM PO KL – nabór” należy nadsyłać na adres:

Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
ul. Żurawia 4a, 00-503 Warszawa

Nieprzekraczalny  termin nadsyłania dokumentów upływa z dniem 28 maja 2007 r. o godz. 16.00 (decyduje data i godzina wpływu do Departamentu Zarządzania EFS). Zgłoszenia złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.   

Ogłoszenie organizacji pozarządowych, których kandydaci zostali powołani w skład Komitetu Monitorującego PO KL nastąpi 22 czerwca  2009 r. na stronie www.efs.2007-2013.gov.pl 

Dodatkowe informacje:
Formularz zgłoszeniowy, informacje o funduszach strukturalnych, tekst Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, „Zasady powoływania Komitetu Monitorującego oraz Podkomitetów Monitorujących Program Operacyjny Kapitał Ludzki w latach 2007 – 2013” oraz profil kandydata dostępne są na stronie internetowej poświęconej Programowi Kapitał Ludzki