Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


Sieć MPD (organizacji działających na rzecz osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym)


Nazwa projektu:

Sieć MPD

Program:

Kapitał Ludzki

Priorytet:

V Dobre rządzenie

Działanie:

5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora

Poddziałanie: 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego

Beneficjent:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu

Wartość projektu: 

569 600 złotych

Dofinansowanie UE:

484 160 złotych


Sieć MPDGłównym celem dwuletniego projektu jest tworzenie federacji organizacji zajmujących się Mózgowym Porażeniem Dziecięcym (MPD). Finansowane są bezpłatne szkolenia, wizyty studyjne, forum i strona internetowa.

Uczestnicy projektu mogą skorzystać z bezpłatnego programu szkoleń z zakresu zintegrowanego usprawniania dzieci z MPD. Mogą też wymieniać się wiedzą i doświadczeniem podczas wizyt studyjnych w placówkach prowadzonych przez organizacje zaangażowane w projekt.

W ramach projektu planowane są także takie działania jak kampania informacyjna, szkolenia dla pracowników, wizyty studyjne krajowe i zagraniczne, akcje promujące środowisko osób niepełnosprawnych oraz stałe, roczne konferencje. Dodatkowo zaplanowane są spotkania z przedstawicielami administracji w celu dyskusji nad sposobem dystrybucji środków publicznych przeznaczonych na integrację, rehabilitację i edukację osób z porażeniem oraz inwentaryzacja potencjału kadrowego i instytucjonalnego organizacji.

Jednym z działań zrealizowanych w ramach projektu był pochód i festyn, który odbył się na rynku w Zamościu. Wydarzenie to było okazją do zaprezentowania mieszkańcom efektów projektu. Pochód to oczywiście nie wszystko, liczy się ciężka, systematyczna praca, ale pracownikom stowarzyszenia zależy również na tym, aby ich podopieczni byli widoczni i uczestniczyli w życiu Zamościa, które ma być miastem równych szans dla wszystkich.

 

***

Sieć MPD

W ramach projektu na rynku w Zamościu odbył się pochód i festyn.

 

***

 

Sieć MPD

Pracownicy stowarzyszenia chcą, by ich podopieczni uczestniczyli w życiu Zamościa jako miasta równych szans.

 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska