Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


Rozwijanie kompetencji kluczowych szansą na lepsze perspektywy zawodowe


Nazwa projektu:

Rozwijanie kompetencji kluczowych szansą na lepsze perspektywy zawodowe

Program:

Kapitał Ludzki

Priorytet:

IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie:

9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Beneficjent:

powiat Ostrowiecki / LO nr IV im. C. K. Norwida

Wartość projektu: 

178 134,88 złotych

Dofinansowanie UE:

151 414,65 złotych


Rozwijanie kompetencji kluczowych szansą na lepsze perspektywy zawodoweW programie skierowanym na potrzeby uczniów, ich rodziców i nauczycieli uczestniczyło 170 osób. Głównym celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji, poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem języków obcych i nauk matematyczno - przyrodniczych. Ponadto dzięki projektowi zmodernizowano pracownię językową oraz jej wyposażenie.

Przeprowadzono 482 godzin zajęć dydaktycznych wyrównujących braki edukacyjne z matematyki, biologii, języka angielskiego i niemieckiego oraz 438 godzin zajęć doskonalących wiedzę i umiejętności w zakresie tych samych przedmiotów. Przeszkolono 80 uczniów z języka angielskiego, 40 z języka niemieckiego, 40   z biologii i 70 z matematyki.

Projekt umożliwił polepszenie jakości usług edukacyjnych, uzupełnienie i rozszerzenie podstawowej oferty edukacyjnej szkoły, zwiększenie efektywności nauczania kompetencji kluczowych z punktu widzenia dalszej ścieżki edukacyjnej i potrzeb rynku pracy oraz zmniejszenie liczby uczniów, którzy w ramach egzaminu maturalnego uzyskali najniższe wyniki w odniesieniu do całkowitej liczby uczniów przystępujących do tego egzaminu.

 

*** 


Rozwijanie kompetencji kluczowych szansą na lepsze perspektywy zawodowe

 W ramach projektu przeprowadzono zajęcia dydaktyczne wyrównujące braki edukacyjne m.in. z biologii.

 

*** 

Rozwijanie kompetencji kluczowych szansą na lepsze perspektywy zawodowe

 Dzięki dofinansowaniu uzupełniono i rozszerzono ofertę edukacyjną szkoły.

 

 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska