Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


Projekty w Programie Kapitał Ludzki

strona:12...2idź do:  

Sieć MPD (organizacji działających na rzecz osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym)

Sieć MPD 

Głównym celem dwuletniego projektu jest tworzenie federacji organizacji zajmujących się Mózgowym Porażeniem Dziecięcym (MPD). Finansowane są bezpłatne szkolenia, wizyty studyjne, forum i strona internetowa.

więcej

Rozwijanie kompetencji kluczowych szansą na lepsze perspektywy zawodowe

Rozwijanie kompetencji kluczowych szansą na lepsze perspektywy zawodowe 

W programie skierowanym na potrzeby uczniów, ich rodziców i nauczycieli uczestniczyło 170 osób. Głównym celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji, poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem języków obcych i nauk matematyczno - przyrodniczych. Ponadto dzięki projektowi zmodernizowano pracownię językową oraz jej wyposażenie.

więcej

Asystent osoby starszej

 

Asystent osoby starszej to projekt skierowany do kobiet między osiemnastym a pięćdziesiątym dziewiątym rokiem życia, które wchodzą po raz pierwszy na rynek pracy lub powracają po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, a także do kobiet bezrobotnych.

więcej

Młodzieżowa Akademia Sztuk Plastycznych

Młodzieżowa Akademia Sztuk Plastycznych 

Celem projektu jest zapewnienie możliwości rozwijania swoich zainteresowań plastycznych i wrażliwości estetycznej młodym mieszkańcom Krasnegostawu - niedużego, dwudziestotysięcznego miasta niedaleko Lublina. Przez cały rok szkolny, w ramach projektu realizowane były zajęcia z rysunku, malarstwa i rzeźby.

więcej

Obrotny Kaszeba

 

Tytuł projektu jest ściśle związany z regionem Kaszub, a właściwie ich sercem czyli Powiatem Kościerskim. Uczestnikami projektu były osoby bezrobotne oraz pozostające bez zatrudnienia, które zamierzały rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Celem projektu był wzrost kreatywności społeczności powiatu kościerskiego służący rozwojowi przedsiębiorczości i tworzeniu miejsc pracy.

więcej

Dojrzały przedsiębiorca

 

Głównym celem projektu jest umacnianie kultury przedsiębiorczości poprzez zapewnienie merytorycznego oraz finansowego wsparcia osób powyżej 50. roku życia, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Ponadto projekt spełnia funkcję promocyjną poprzez informowanie opinii publicznej o różnych (pozytywnych i negatywnych) aspektach prowadzenia własnej firmy, prezentowanie – jako przykłady dobrych praktyk – sylwetek osób, które osiągnęły sukces otwierając, prowadząc i rozwijając własne mikroprzedsiębiorstwo oraz wskazywanie jakie korzyści przynieść może wykorzystanie Funduszy Europejskich.

więcej

ABC Gospodarki Społecznej

 

Projekt „ABC Gospodarki Społecznej” to kompleksowa i racjonalizatorska propozycja podejścia do pracy z osobami niepracującymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym, u których bariery psychiczne oraz nieprzystające do współczesnych realiów kwalifikacje powodują brak motywacji do podejmowania działań zmierzających do poszukiwania zatrudnienia.

więcej

Akademia Młodego Biznesmena

Akademia Młodego Biznesmena 

Uczestnikami projektu jest młodzież do 25 roku życia, nieaktywna zawodowo, ucząca się, dla której główną przeszkodą w założeniu własnej firmy jest brak środków finansowych oraz brak wiedzy na temat procedur związanych z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

więcej

Strzecharstwo zapomniane – na Podlasiu poszukiwane

Strzecharstwo zapomniane – na Podlasiu poszukiwane 

Pomysł na realizację projektu powstał w wyniku zainteresowania mieszkańców Podlasia ekologią w budownictwie. Stąd też chęć stosowania tradycyjnych materiałów takich jak drewno, kamień, słoma, trzcina. W okolicy coraz częściej pojawiają się również inwestorzy, którzy chcą pokryć słomą stare domy i altany, a także obiekty turystyczne czy też gastronomiczne. Niestety niewielu fachowców potrafi kryć dachy słomianą strzechą.

więcej

Młodzi medycy wykształceni na rynek pracy

 

Projekt jest skierowany do uczniów i nauczycieli Policealnej Szkoły Medycznej w Suwałkach. Celem ogólnym projektu jest rozwinięcie umiejętności zawodowych i nabycie dodatkowych kwalifikacji zwiększających szanse na zatrudnienie uczniów PSM w Suwałkach oraz  podniesienie poziomu usług edukacyjnych poprzez podnoszenie kwalifikacji nauczycieli.

więcej

Mały artysta na wsi i w mieście

Mały artysta na wsi i w mieście 

Głównym celem projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie trzech ośrodków na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich, w których prowadzone są alternatywne formy wychowania przedszkolnego oraz rozwój istniejących już placówek. Stworzone zostaną warunki do powszechnego dostępu do edukacji dzieci z obszarów wiejskich.

więcej

Ludzie-ludziom

Ludzie-ludziom 

W ramach projektu, utworzono Podlaski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej (POWES), którego celem jest aktywizacja podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa podlaskiego oraz zwiększenie ich wiedzy w zakresie funkcjonowania tego sektora poprzez usługi, doradztwo, akcje informacyjno-promocyjne i „dobre praktyki”.

więcej

Razem. Integracyjny Teatrzyk Muzyczny w Starym Sączu

Razem. Integracyjny Teatrzyk Muzyczny w Starym Sączu 

Założeniem projektu jest zmniejszenie wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych i poprawa ich dostępności do rynku pracy na terenie gminy Stary Sącz i gmin sąsiednich. Jest to partnerska inicjatywa przygotowana wspólnie z prywatnym gimnazjum w Starym Sączu oraz Powiatową i Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Starym Sączu.

więcej

Osiągnij zenit swoich możliwości po pięćdziesiątce

 

Celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób powyżej 50. roku życia pozostających bez zatrudnienia i stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie.

więcej

Profesjonalni i skuteczni. Cykl szkoleń dla ratowników wysokościowych

Profesjonalni i skuteczni. Cykl szkoleń dla ratowników wysokościowych 

Projekt „Profesjonalni i skuteczni” to jedyny w Polsce projekt skierowany do pracowników Państwowej Straży Pożarnej, który dotyczy m.in.: szkoleń z ratownictwa wysokościowego przy użyciu technik alpinistycznych i śmigłowca.

więcej
strona:12...2idź do:  
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska