Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


Ludzie-ludziom


Nazwa projektu:

Ludzie-ludziom

Program:

Kapitał Ludzki

Priorytet:

VII Promocja integracji społecznej

Działanie:

7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Poddziałanie: 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

Beneficjent:

Regionalny Instytut Społeczno-Ekonomiczny

Wartość projektu: 

320 440,00 złotych

Dofinansowanie UE:

272 374,00 złotych


Ludzie-ludziomW ramach projektu, utworzono Podlaski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej (POWES), którego celem jest aktywizacja podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa podlaskiego oraz zwiększenie ich wiedzy w zakresie funkcjonowania tego sektora poprzez usługi, doradztwo, akcje informacyjno-promocyjne i „dobre praktyki”.

Projekt Ludzie-ludziom wychodzi naprzeciw potrzebom osób i instytucji zainteresowanych działalnością w obszarze ekonomii społecznej. Ma na celu wymianę doświadczeń różnorodnych środowisk, zainteresowanych rozwojem sektora ekonomii społecznej. Służyć temu mają konferencje organizowane w ramach Podlaskiego Forum Eko¬nomii Społecznej, w których udział wzięło łącznie 249 osób.

Pierwsza konferencja odbyła się pod hasłem „Ekonomia Społeczna – specyficzny model biznesowy” i przeznaczona była przede wszystkim dla podlaskich organizacji pozarządowych.

Drugie spotkanie odbyło się pod hasłem „Ekonomia Społeczna – szansa w czasie kryzysu”. Celem debaty była diagnoza obecnego stanu sektora ekonomii społecznej w Polsce, z uwzględnieniem problemów i barier rozwoju, jak również w kontekście obecnej sytuacji gospodarczej kraju, stąd szczególny nacisk położony został na obecność przedstawicieli środowisk naukowych.

Trzecia i ostatnia konferencja nosiła tytuł „Ekonomia społeczna a rozwój lokalny” i była okazją do zaprezentowania inicjatyw lokalnych z zakresu ekonomii społecznej, form ich finansowania, a także szans i barier rozwoju szczególnie w powiecie łomżyńskim, co spotkało się z dużym zainteresowaniem samorządów. W każdej z konferencji wzięli udział przedstawiciele sprawnie działających podmiotów ekonomii społecznej z różnych stron Polski.

W działaniach informacyjno-promocyjnych, popularyzujących ideę ekonomii społecznej oraz zatrudnienia w tym sektorze, kluczową rolę odgrywa partner projektu – Polskie Radio Białystok, które nieodpłatnie przygotował cykl audycji poświęconych zagadnieniom związanym z ekonomią społeczną, w tym w zakresie „dobrych praktyk” w Polsce oraz w regionie. Oprócz kampanii radiowej przeprowadzono także kampanię telewizyjną i prasową.

Funkcjonuje także strona internetowa Fundacji RISE (www.fundacjarise.pl ), poświęcona m.in. tematyce ekonomii społecznej Do 10 marca 2010 r. odwiedziło ją ponad 70 tys. osób. Przy stronie funkcjonuje forum internetowe, na którym wszyscy zainteresowani mogą przyłączyć się do dyskusji.

W ramach projektu kadra naukowa RISE prowadzi badania dotyczące aktualnej kondycji sektora ekonomii społecznej w województwie podlaskim z uwzględnieniem szans i barier rozwojowych, a także właściwego modelu współpracy samorządu, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Podsumowaniem badań jest wydanie publikacji naukowej.

 

***

Ludzie-ludziom 

Osoby zainteresowane ekonomią społeczną mogły wymienić doświadczenia w trakcie konferencji zorganizowanej w ramach Podlaskiego Forum Ekonomii Społecznej.

***

 Ludzie-ludziom 

W trakcie trzeciej konferencji zaprezentowano lokalne inicjatywy z zakresu ekonomii społecznej.

  

***

 Ludzie-ludziom 

 Fundacja RISE prowadzi badania nad aktualnym stanem sektora ekonomii społecznej w województwie podlaskim.

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska