Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


ABC Gospodarki Społecznej


Nazwa projektu:

ABC Gospodarki Społecznej

Program:

Program Kapitał Ludzki

Priorytet:

VII Promocja integracji społecznej

Działanie:

7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu  i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Poddziałanie:

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Beneficjent:

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wartość projektu: 

4 999 931,00  złotych

Dofinansowanie UE:

4 249 941,35 złotych


 

Projekt opiera się na zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań zwiększających efektywność działań na rzecz osób niepracujących, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Liderem projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, a jego partnerami są dwa stowarzyszenia z terenu województwa małopolskiego: Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” oraz Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych „STOPIL”.

Podczas realizacji projektu zostanie zastosowana metoda coachingu, czyli metoda pracy z osobami będącymi w trudnej sytuacji życiowej, polegająca na udzieleniu wsparcia dwóm niepracującym grupom docelowym: osobom niepełnosprawnym oraz mającym trudności z pogodzeniem życia prywatnego z zawodowym.

Projekt będzie realizowany na terenie Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa, a także w wybranych placówkach wspierających osoby niepełnosprawne: Środowiskowych Domach Samopomocy w Kolbarku, Pałecznicy, Wolbromiu oraz Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kluczach i Olkuszu. W ramach projektu powstanie „Ośrodek Coachingu” - centrum metodologiczno-szkoleniowe oraz  dwa Inkubatory Ekonomii Społecznej – na terenie powiatu olkuskiego oraz nowosądeckiego.

Projekt „ABC Gospodarki Społecznej” to kompleksowa i racjonalizatorska propozycja podejścia do pracy z osobami niepracującymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym, u których bariery psychiczne oraz nieprzystające do współczesnych realiów kwalifikacje powodują brak motywacji do podejmowania działań zmierzających do poszukiwania zatrudnienia.

Projekt będzie realizowany do 31 stycznia 2011 r.

 Podczas kursu pierwszej pomocy uczestnicy projektu uczyli się jak przeprowadzić sztuczne oddychanie.

***

 ABC Gospodarki Społecznej

Podczas realizacji projektu zostanie zastosowana metoda coachingu - w tym przypadku - praca z osobami będącymi w trudnej sytuacji życiowej.

***

Projekt „ABC Gospodarki Społecznej” to kompleksowa i racjonalizatorska propozycja podejścia do pracy z osobami niepracującymi.

***Kurs manicure dał szansę uczestniczkom projektu wykonywać pracę, która sprawia im przyjemność. 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska