Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


Akademia Młodego Biznesmena


Nazwa projektu:

Akademia Młodego Biznesmena

Program:

Kapitał Ludzki

Priorytet:

VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie:

6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Beneficjent:

Fundacja „Regionalny Instytut Społeczno – Ekonomiczny”

Wartość projektu: 

1 600 312,00 złotych

Dofinansowanie UE:

1 360 265,20 złotych


Akademia Młodego BiznesmenaUczestnikami projektu jest młodzież do 25 roku życia, nieaktywna zawodowo, ucząca się, dla której główną przeszkodą w założeniu własnej firmy jest brak środków finansowych oraz brak wiedzy na temat procedur związanych z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Realizując projekt, Fundacja RISE postanowiła także wspomóc osoby znajdujące się w gorszym położeniu - posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz zamieszkujące tereny wiejskie.

Do tej pory przeszkolono 88 osób. Podczas szkoleń uczestnicy zaznajomili się z tematyką związaną z podstawami prawnymi otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej, poznali również zasady analizy ekonomicznej, podstawy rachunkowości, marketingu działalności gospodarczej oraz zarządzania projektem inwestycyjnym. Każdy z biznesplanów złożonych przez uczestników został poddany najpierw ocenie formalnej, a po jej pozytywnym przejściu - ocenie merytorycznej dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków. Na tej podstawie wyłoniono dwadzieścia pięć najlepszych pomysłów na biznes i rozdano dotacje: 40 tys. zł, 20 tys. zł i wsparcie pomostowe na okres roku po 1 126 złotych miesięcznie.

Celem głównym projektu jest kreowanie postaw przedsiębiorczych oraz wzrost poziomu samozatrudnienia w województwie podlaskim. Projekt ma również na celu wsparcie w postaci szkoleń i doradztwa indywidualnego i grupowego oraz wsparcie w postaci przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorstwa.

***

Akademia Młodego Biznesmena

Najlepsze pomysły na biznes zostały nagrodzone dotacjami


***

Akademia Młodego Biznesmena

Uczestnikami projektu jest młodzież do 25 roku życia

 

***

Akademia Młodego Biznesmena

Celem projektu jest kreowanie postaw przedsiębiorczych oraz wzrost poziomu samozatrudnienia w województwie podlaskim

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska