Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


27-03-2014

XXX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki

Kwestia efektywnej realizacji projektów z funduszy unijnych w przyszłej perspektywie finansowej jest niezwykle ważna dla Polski, dokąd w latach 2014-2020 trafi niemal 20 proc. całej alokacji w ramach polityki spójności – powiedziała Wallis Goelen Vandebrock, nowa szefowa wydziału geograficznego ds. Polski, Czech i Słowacji w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej podczas XXX posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki (PO KL).

W spotkaniu wzięli udział m.in.: Witold Stępień – marszałek województwa łódzkiego, Maciej Szykuła – wicemarszałek województwa lubuskiego, Marcin Bugajski - członek zarządu województwa łódzkiego, delegacja Komisji Europejskiej oraz przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO KL oraz środowiska partnerów społeczno-gospodarczych.

 

Stół prezydialny

 

Polska jest jednym z liderów pod względem realizacji płatności z Komisji Europejskiej ze środków EFS, wykorzystując 66 proc. całkowitej alokacji.  W ramach Programu zakontraktowano już blisko 98 proc., natomiast wydatkowano niemal 75 proc. dostępnych środków. W projektach współfinansowanych ze środków EFS uczestniczyło dotychczas 7,6 mln osób.

Podczas posiedzenia zaprezentowano postęp w realizacji programu oraz wyniki badania skuteczności projektów realizowanych na poziomie regionalnym. Przeprowadzona analiza wskazuje na wzrost odsetka osób podejmujących pracę po otrzymaniu wsparcia EFS do 59 proc. (wzrost o 6 pp. względem poprzedniego badania), z czego 25 proc. uczestników projektów prowadziło własną firmę. Wyniki badania wskazują, że podjęciu pracy sprzyja w szczególności indywidualizacja wsparcia dla uczestników (lepsze dostosowanie wsparcia do ich potrzeb) oraz kursy dające kwalifikacje zawodowe poszukiwane na rynku pracy.

Obok znalezienia pracy, występowały dodatkowe korzyści z udziału w programie: uczestnicy najczęściej deklarowali wpływ projektów na ich przekonania, wzrost pewności siebie (89 proc.), chęć dalszej nauki (88 proc.) i motywację do pracy zawodowej (88 proc.).

W dalszej części uczestnicy posiedzenia zapoznali się z analizą ex-ante instrumentów finansowych na rzecz wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych na perspektywę finansową 2014-2020. Zgodnie z rekomendacją wsparcie przedsiębiorczości osób młodych w PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) powinno opierać się na pożyczkach, udzielanych na preferencyjnych zasadach, przy zapewnieniu dostępu do innych usług, w szczególności usług doradczych dla pożyczkobiorców.

Wykonawcy badania przedstawili propozycje najbardziej efektywnych instrumentów finansowych dla osób młodych i podmiotów ekonomii społecznej: pożyczki na start, pożyczki na rozwój, umarzalne pożyczki na miejsca pracy, system poręczeń czy fundusz kapitałowy.

 

Uczestnicy XXX Komitetu Monitorującego POKL

 

Kolejnym punktem posiedzenia było zatwierdzenie rekomendacji z badań ewaluacyjnych pn. „Ocena wsparcia w obszarze ekonomii społecznej udzielonego ze środków EFS w ramach PO KL” oraz „Ocena wsparcia w ramach projektów PO KL, realizowanych w trybie konkursowym i systemowym”. Uchwała w powyższym zakresie została podjęta w drodze konsensusu.

Ostatnim punktem obrad była dyskusja i zatwierdzenie zmian w Planach działania na lata 2014-2015 komponentu centralnego i regionalnego PO KL. Uchwała dotycząca zmian w Planach działania na lata 2014-2015 również została przyjęta w drodze konsensusu.

Spotkanie, któremu przewodniczył w zastępstwie ministra Pawła Orłowskiego, pan Paweł Chorąży, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego MIiR, odbyło się 26 marca 2014 r. w Łodzi.

Kolejne, trzydzieste pierwsze posiedzenie Komitetu, odbędzie się w czerwcu 2014 r. w województwie pomorskim.


Pobierz prezentacje:

 Pobierz raporty:

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska