Menu


16-06-2015

XXXIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki

Zmiany alokacji w Programie Kapitał Ludzki (PO KL), przedstawienie sprawozdania rocznego z jego realizacji za rok 2014 oraz wyników badań ewaluacyjnych dotyczących skuteczności działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) – to główne tematy kolejnego posiedzenia Komitetu Monitorującego (KM) PO KL. Spotkanie odbyło się 12 czerwca 2015 r.

Komitet przyjął sprawozdanie z realizacji programu za ubiegły rok. Do końca 2014 r. udział w projektach współfinansowanych ze środków EFS rozpoczęło 9,1 mln osób. Blisko 74% uczestników projektów dotyczących aktywizacji zawodowej, znalazło pracę w ciągu pół roku od zakończenia w nich udziału. W obszarze integracji społecznej wsparto blisko 14 tys. podmiotów ekonomii społecznej. Jednocześnie blisko 80% osób objętych działaniami outplacementowymi jest zatrudnionych w tym samym lub nowym miejscu pracy, po 18 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie.

Dzięki działaniom w obszarze edukacji powstało m.in. blisko 73,5 tys. nowych miejsc przedszkolnych, a prawie 184 tys. uczniów wzięło udział w stażach i praktykach u przedsiębiorców. Blisko 3,9 tys. szkół i placówek kształcenia zawodowego wdrożyło programy rozwojowe, w tym ponad 2,8 tys. we współpracy z przedsiębiorstwami. Jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe, warto podkreślić niesłabnącą popularność kierunków matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Blisko 93,8 tys. studentów rozpoczęło studia na kierunkach zamawianych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego, z czego prawie 26 tys. już je ukończyło.

Uczestnicy spotkania

Z uwagi na pojawienie się oszczędności w projektach, Komitet zatwierdził realokacje pomiędzy priorytetami programu oraz między województwami realizującymi projekty w komponencie regionalnym PO KL (Priorytety VI-IX).

Komitet Monitorujący zapoznał się z wynikami badań ewaluacyjnych, m.in. dotyczących działań realizowanych w ramach priorytetu III PO KL Wysoka jakość systemu oświaty. Ich efektem są m.in.: wyższe kompetencje nauczycieli, poprawa jakości kształcenia i lepsze wyposażenie szkół. Wyniki badania wskazują także na potrzeby, np. konieczność zapewnienia trwałości wsparcia, które należy uwzględnić na etapie planowania działań na lata 2014-2020.

Uczestnicy spotkania

Zaprezentowano również badanie dotyczące skuteczności wsparcia realizowanego w komponencie regionalnym PO KL. Ewaluacja wykazała duży udział w projektach współfinansowanych z PO KL grup potrzebujących największego wsparcia, tj. osób młodych oraz długotrwale bezrobotnych. Dzięki zastosowanym kryteriom wyboru projektów odnotowano duży wzrost udziału w nich osób starszych. Blisko 52% osób deklaruje, że podjęli pracę dzięki udziałowi w projekcie, a najbardziej skutecznymi formami wsparcia okazały się dotacje, staże i praktyki, zatrudnienie subsydiowane/wspierane oraz poradnictwo psychologiczne. Badanie wskazało również na lepsze dostosowanie wsparcia do potrzeb uczestników – w większym stopniu jest ono zindywidualizowane, a działania wzmacniające ten efekt należy kontynuować.

Celem badania Ocena stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych PO KL oraz wpływu środków EFS na osiągnięte rezultaty w ramach poszczególnych obszarów interwencji Programu było uchwycenie wpływu, jaki program miał na sytuację w Polsce i na to jak zmieniły się warunki życia mieszkańców. Wyniki potwierdziły wysoką trafność działań dotyczących rynku pracy oraz integracji społecznej Największa zmiana pod względem rozwoju społecznego nastąpiła w ostatnich latach w większości województw Polski Wschodniej. Bez działań z PO KL pozytywne zmiany odczuwalne prawie w całej Polsce miałyby znacznie mniejszą skalę.