Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


20-06-2013

XXVI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki

Strategia zamknięcia Programu Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz przyszłość Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020 - to tylko niektóre tematy, o których rozmawiano podczas XXVI posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki, który odbywa się 20-21 czerwca 2013 r. w Krakowie.

Pierwsza część spotkania została poświęcona dotychczasowej realizacji Programu Kapitał Ludzki oraz zatwierdzeniu sprawozdania rocznego z realizacji PO KL w 2012 r. Polska należy do krajów, dla których poziom płatności z Europejskiego Funduszu Społecznego wypłaconych przez Komisję Europejską jest jednym z najwyższych (54,5 proc.). Jednocześnie osiągnięto wysoki stopień zakontraktowanych środków w ramach podpisanych umów (blisko 90 proc. alokacji). Komisja Europejska pozytywnie oceniła dotychczasowy postęp we wdrażaniu Programu, w szczególności wkład Instytucji Zarządzającej we wprowadzaniu zmian zwiększających efektywność wsparcia. Stwierdziła ponadto, że dotychczasowe efekty wsparcia Programu są widoczne i mają pozytywny wpływ na osiąganie celów polityki spójności.

Podczas posiedzenia uczestnicy mieli okazję zapoznać się ze strategią Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie pełnego wykorzystania środków PO KL 2007-2013. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż w większości województw beneficjenci będą mogli realizować jeszcze projekty w 2014 roku. Ponadto przedstawiono szczegółowy harmonogram zamykania pomocy w ramach Programu. W trakcie posiedzenia przedstawicielka Komisji Europejskiej zaprezentowała również wytyczne KE dotyczące zamknięcia programów operacyjnych realizowanych w latach 2007-2015. Przedmiotem obrad były również zmiany w Planach Działania na 2013 rok w ramach komponentu centralnego i regionalnego PO KL.

XXVI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki w Krakowie

Jednym z punktów posiedzenia była informacja nt. wyników badania ewaluacyjnego „Ocena systemu zarządzania i wdrażania Priorytetu X Pomoc Techniczna PO KL 2007-2013”. Jak wynika z raportu system pomocy technicznej PO KL działa prawidłowo i zmierza do osiągnięcia założonego celu. Działania Instytucji Zarządzającej PO KL w zakresie zarządzania pomocą techniczną zostały ocenione wysoko, niemniej wskazano na potrzebę dokonania pewnych usprawnień, m.in. w zakresie monitorowania pomocy technicznej oraz rozszerzenia katalogu wydatków kwalifikowalnych.

Ważnym punktem posiedzenia była także prezentacja dotycząca wsparcia Krajowej Instytucji Wspomagającej w zakresie włączania do polityki nowych rozwiązań, projektów innowacyjnych i ponadnarodowych. Zaprezentowano koncepcję blokowego wsparcia działań upowszechniających i włączających, której celem jest przekazanie zainteresowanym osobom/podmiotom informacji o grupach rozwiązań powiązanych tematycznie poprzez pogrupowanie projektów innowacyjnych w bloki tematyczne możliwe do zidentyfikowania w ramach węższych zagadnień w obrębie czterech głównych obszarów wsparcia EFS (adaptacyjność, dobre rządzenie, edukacja i szkolnictwo wyższe, zatrudnienie i integracja społeczna).

Drugi dzień posiedzenia zostanie poświęcony w całości dyskusji nad nową perspektywą finansową Unii Europejskiej 2014-2020, w szczególności zaprezentowane zostanie stanowisko Komisji Europejskiej dotyczące wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020.  Członkowie Komitetu będą mieli okazję wziąć udział w dyskusji dotyczącej systemu finansowania usług rozwojowych oraz wsparcia szkoleniowego na rzecz przedsiębiorstw i pracowników w ramach przyszłej perspektywy.

Następne, dwudzieste siódme posiedzenie Komitetu, odbędzie się 11-12 września 2013 r. w województwie lubuskim.

XXVI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki w Krakowie 


Pobierz prezentacje:

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska