Menu


13-09-2013

XXVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki

Stan negocjacji pakietu legislacyjnego dla polityki spójności 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego oraz plany na lata 2013-2015 dotyczące wdrażania POKL, były tematami obrad Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki. Przewodniczył im wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski.

Najważniejszym punktem pierwszego dnia spotkania, była dyskusja dotycząca działań planowanych na kolejne dwa i pół roku, w tym przyjęcie uchwały w sprawie zmian alokacji w priorytetach Programu w celu zapewnienia pełnego wykorzystania środków. W wyniku zatwierdzonych przez Komitet realokacji, oszczędności wygospodarowane w ramach Priorytetów komponentu centralnego (Priorytety I, III, V i X) oraz część środków w ramach komponentu regionalnego przeznaczono na realizację projektów w komponencie regionalnym, ukierunkowanych na:

  • pomoc osobom znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (Priorytet VI);
  • poprawę sytuacji osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji materialnej i zawodowej, wzmocnienie zdolności do zatrudnienia oraz likwidację barier ograniczających dostęp do rynku pracy (Priorytet VII);
  • pomoc nauczycielom w przekwalifikowaniu się i podejmowaniu innej pracy oraz dodatkowe wsparcie pracowników i przedsiębiorstw (Priorytet VIII);
  • dodatkowe wsparcie edukacji przedszkolnej, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i organizację praktycznej nauki zawodu (Priorytet IX).

Uczestnicy Komitetu

Przedstawiono również informacje nt. aktualnego stanu wdrażania PO KL oraz wyniki drugiego etapu badania ewaluacyjnego, analizującego sytuację uczestników projektów. Pokazały one m.in., że ok. 52 proc. bezrobotnych, podejmuje pracę po zakończeniu w nich udziału.

Drugiego dnia rozmów, poza dyskusją dotyczącą nowej perspektywy finansowej, członkowie Komitetu zapoznali się z realizowanym w Poznaniu i dofinansowanym w kwocie ponad 1,8 mln zł, innowacyjnym projektem, zakładającym indywidulną pomoc dla bezrobotnych rodziców, samotnie wychowujących dzieci. Zatrudnieni przy projekcie doradcy pomogą nie tylko znaleźć dla nich pracę, ale również przedszkole czy opiekę nad dzieckiem. Po zakończeniu testowania programu, stworzony zostanie model usług aktywizacji zawodowej samotnych rodziców.

Stół prezydialny

W odbywającym się 11-12 września 2013 r. w Zielonej Górze posiedzeniu Komitetu, udział wzięli przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu, w tym wicemarszałek województwa lubuskiego Maciej Szykuła, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans - Aurelio Cecilio i Katarzyna Ptak.

Pobierz prezentacje: