Menu


28-01-2013

XXIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki

Przesunięcie łącznie 132 mln euro na wsparcie oddziałów przedszkolnych, aktywizację zawodową osób młodych, 50+ i niepełnosprawnych  oraz pomoc osobom zagrożonym zwolnieniami - to najważniejsza decyzja podjęta podczas XXIV posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki. Spotkanie, któremu przewodniczył wiceminister Paweł Orłowski odbyło się  25 stycznia 2013 r. w Warszawie.

XXIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki

Podczas posiedzenia przyjęto uchwały dotyczące zmian alokacji pomiędzy priorytetami Programu Kapitał Ludzki. Zmiany te dotyczą przesunięcia środków z komponentu centralnego do regionalnego.

Kluczowa decyzja dotyczy wsparcia edukacji przedszkolnej. Dodatkowe 50 mln euro, czyli ponad 200 mln zł zostanie w 2013 roku przeznaczone na modernizację oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych. Pomocą objętych zostanie blisko 2,3 tys. oddziałów w ponad 1,4 tys. placówkach. Dodatkowe środki pomogą w ich przygotowaniu do świadczenia wysokiej jakości usług, w szczególności na rzecz 3- i 4-latków.

XXIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki

Obok wspomnianych pieniędzy na oddziały przedszkolne:

  • blisko 50 mln euro zasili konkursy dotyczące aktywizacji osób bezrobotnych, zwłaszcza młodych, 50+ i niepełnosprawnych,
  • 17 mln euro przeznaczymy na aktywizację osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • 11,5 mln euro na pomoc dla zagrożonych zwolnieniami i outplacement,
  • 3 mln euro przeznaczymy na kształcenie zawodowe (pilotażowy program rozwojowy dla 45 szkół w województwie małopolskim).

Kierunek zmian spotkał się z poparciem Komisji Europejskiej. – To dobra decyzja. W pełni zgadzamy się, że edukacja najmłodszych, pomoc młodym na rynku pracy, aktywizacja osób starszych oraz niepełnosprawnych powinny być dodatkowo wspierane ze środków unijnych – podsumował Aurelio Cecilio z Dyrekcji ds. Zatrudnienia KE.

Podczas spotkania zatwierdzono Plany Działania dla Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka i Priorytetu V Dobre rządzenie oraz przyjęto zmiany w Planach Działania na 2013 rok dla pozostałych Priorytetów programu.

Jednym z punktów obrad było także przedstawienie oraz zatwierdzenie rekomendacji z badania ewaluacyjnego pn. "Ocena ośrodków wychowania przedszkolnego, utworzonych lub wspartych ze środków finansowych EFS w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL". Zgodnie z wynikami badania, trwałość ośrodków wychowania przedszkolnego jest wysoka, niemniej zależy od specyfiki miejscowości. W miastach najbardziej efektywną formą jest przedszkole, z kolei na obszarach wiejskich lepiej sprawdza się punkt przedszkolny, jako tańszy i bardziej elastyczny sposób świadczenia usług wczesnej edukacji.

Kolejne posiedzenie Komitetu odbędzie się w kwietniu br. w województwie lubelskim. 

Zobacz również relację z rozdania nagród w VI edycji konkursu "Dobre praktyki EFS 2012"