Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


22-01-2014

Program Kapitał Ludzki na finiszu. Obradował Komitet Monitorujący

Realizacja Programu Kapitał Ludzki (PO KL) jest już na finiszu. Wartość podpisanych umów osiągnęła poziom ok. 95 proc., a wydatkowano już ponad 71 proc. dostępnych środków. W 2014 r. planowane jest zakontraktowanie całości alokacji. Między innymi o stanie wdrażania PO KL rozmawiano podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego program. Spotkaniu przewodniczył wiceminister Paweł Orłowski. 

Podczas posiedzenia  poinformowano, że w celu maksymalnie efektywnego wykorzystania dostępnych środków, w 2014 r. przeprowadzona zostanie analiza oszczędności w poszczególnych priorytetach, wynikających w szczególności z końcowych rozliczeń projektów. Wstępna analiza Instytucji Zarządzającej wskazuje na potrzebę przeprowadzenia realokacji środków między poszczególnymi priorytetami.

Wiceminister Paweł Orłowski i przedstawicel Komisji Europejskiej Aurelio Cecilio

Zaprezentowano również wyniki badania ewaluacyjnego dotyczącego efektywności projektów realizowanych w trybie systemowym z projektami konkursowymi. Jak pokazało badanie, projekty systemowe charakteryzują się większą efektywnością kosztową i lepiej realizują wskaźniki, natomiast projekty wybrane w trybie konkursowym cechuje większa trafność, gdyż lepiej rozwiązują one indywidualne problemy ich uczestników oraz są na ogół bardziej skuteczne. Zidentyfikowano jednak obszary takie jak edukacja, w których wyniki badania wykazały porównywalną lub nieznacznie większą skuteczność projektów systemowych.

Komitet Monitorujący zatwierdził także plany działania dla priorytetów komponentu centralnego na lata 2014-2015 oraz zmiany planów dla komponentu regionalnego. Zaprezentowano też wyniki rocznego audytu systemu zarządzania i kontroli programu.

Widok sali, w której odbyło się spotkanie

W odbywającym się w Warszawie 21 stycznia 2014 r. posiedzeniu Komitetu, uczestniczyli przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu Kapitał Ludzki (PO KL) oraz Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans Komisji Europejskiej.

Kolejne posiedzenie Komitetu zaplanowano na koniec marca w województwie łódzkim.

Pobierz plik:

Pobierz prezentacje:
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska