Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


12-12-2013

Obradował Komitet Monitorujący Program Kapitał Ludzki

Komitet Monitorujący zatwierdził jednogłośnie plany działania dla priorytetów komponentu regionalnego na lata 2014-2015. Przedstawiono także aktualny stan wdrażania programu w kontekście założonych celów, wyniki międzynarodowego badania umiejętności uczniów oraz planowane działania na rzecz osób młodych w Programie Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Posiedzeniu komitetu przewodniczył wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski.

W odbywającym się w dniach 11-12 grudnia 2013 r. posiedzeniu Komitetu, uczestniczą przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu Kapitał Ludzki (PO KL) oraz Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans Komisji Europejskiej.

Podczas posiedzenia omówiono działania planowane do podjęcia w ramach PO WER 2014-2020 na rzecz osób młodych od początku 2014 r. W tym punkcie przedstawiono projekt kryteriów wyboru projektów, które będą realizowane przez Ochotnicze Hufce Pracy (OHP) i są ukierunkowane na osoby młode pozostające bez zatrudnienia. Projekty OHP stanowią element Planu realizacji zaproponowanej przez Komisję Europejską „Gwarancji na rzecz młodzieży” oraz „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w Polsce”. Dodatkowo przedstawiono informacje na temat rodzaju i trybu przygotowywania dokumentów dotyczących wdrażania programów finansowanych z EFS w latach 2014-2020.

Uczestnicy spotkania za stołem prezydialnym

Zaprezentowano również wyniki Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (PISA). Polska znalazła się w czołówce krajów Unii Europejskiej odnotowując znaczącą poprawę wyników gimnazjalistów we wszystkich obszarach objętych badaniem, tj. umiejętności matematycznych, rozumowania w naukach przyrodniczych oraz czytania i interpretacji. Zwłaszcza wyniki polskich uczniów w zakresie umiejętności matematycznych dają im miejsce w grupie najlepszych krajów Unii Europejskiej, na równi z Holandią, Estonią i Finlandią.

Przedstawiono też wyniki badania oceniającego wsparcie w obszarze ekonomii społecznej ze środków EFS w Polsce.

Wiceminister Paweł Orłowski poinformował uczestników spotkania, że Komitet Monitorujący PO KL, w głosowaniu organizacji pozarządowych, znalazł się w gronie trzech najbardziej partnerskich komitetów. – Po Komitecie Monitorującym program regionalny województwa kujawsko-pomorskiego, zdobył najwięcej głosów – powiedział.

Wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Piotr Żołądek, które było gospodarzem spotkania, podkreślił, że wdrażanie polityki spójności powinno być grą zespołową, a odpowiedni model współpracy oraz umiejętne połączenie interwencji z różnych funduszy strukturalnych jest kluczem do sprawnej realizacji programów operacyjnych, czego przykładem jest województwo świętokrzyskie.

Kolejne posiedzenie Komitetu zaplanowano na koniec stycznia w Warszawie.

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska