Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


12-04-2013

Komitet Monitorujący ocenił postępy w Programie Kapitał Ludzki

Ponad 5,9 mln osób w całej Polsce, czyli 15 proc. ludności kraju, otrzymało już wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Niemal wszystkie środki zostaną rozdysponowane do końca tego roku. Stan zaawansowania i osiągnięte efekty Programu Kapitał Ludzki oraz wnioski z przeprowadzonych badań – to tematy obrad Komitetu Monitorującego. Spotkaniu przewodniczył wiceminister Paweł Orłowski.

W Programie Kapitał Ludzki (PO KL) podpisano umowy o dofinansowanie ponad 39 tys. projektów na kwotę 42,3 mld zł, co stanowi ponad 86 proc. alokacji. Obecne tempo kontraktacji pozwoli do końca roku objąć umowami niemal wszystkie dostępne środki.

W pierwszym dniu spotkania zatwierdzono zmiany w Planach Działania na 2013 rok dla priorytetów komponentu centralnego i regionalnego PO KL. Komitet Monitorujący zatwierdził m.in. zmiany planów dla Priorytetu VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich mające na celu zapewnienie dodatkowego wsparcia na rzecz aktywizacji młodych osób bezrobotnych oraz osób po 50 roku życia.

Komitet Monitorujący ocenił postępy w Programie Kapitał Ludzki

W trakcie posiedzenia przedstawiono informację nt. wyników badania ewaluacyjnego "Ocena barier i luk prawnych w kontekście efektywnej realizacji wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego". Raport wskazuje rekomendacje, które ułatwiłyby w przyszłości efektywniejsze wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Są to m.in. deregulacja przepisów dotyczących polityki społecznej, wdrożenie i usprawnienie funkcjonujących mechanizmów koordynacji polityk publicznych, w szczególności na poziomie regionalnym i lokalnym oraz odejście od szczegółowego definiowania w dokumentach programowych typów wsparcia.

Ważnym punktem spotkania była również prezentacja raportu "Lokalne scenariusze zmian demograficznych: polityki publiczne i strategie,  dotyczące zrównoważonego rozwoju, rozwijania umiejętności i wzrostu zatrudnienia". Raport został przygotowany w ramach projektu realizowanego przez OECD we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i władzami województw: łódzkiego, małopolskiego i pomorskiego. Poza pogłębioną analizą zjawisk demograficznych w raporcie zawarto szereg rekomendacji dla polityk publicznych, m.in. w kontekście przeciwdziałania depopulacji, polityki prorodzinnej, wsparcia dla osób starszych oraz dobre praktyki prezentujące projekty współfinansowane ze środków EFS w innych państwach członkowskich UE.

Komitet Monitorujący ocenił postępy w Programie Kapitał Ludzki

Drugiego dnia spotkania zaprezentowano założenia krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020 finansowanego ze środków EFS, którego celem będzie m.in. poprawa efektywności polityk publicznych w zakresie: rynku pracy, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, oświaty, adaptacyjności, zdrowia i dobrego rządzenia.

Na posiedzeniu przedstawiono także "Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2012  Rozwój regionalny i lokalny" przygotowany przez UNDP. Oszacowano w nim wskaźnik LHDI, który pokazuje poziom rozwoju społecznego poszczególnych jednostek administracyjnych  (powiaty, województwa).  Nowatorstwo tego projektu polega na konstrukcji wskaźnika LHDI, który obejmuje trzy obszary – zdrowie, edukację i zamożność (a nie tylko PKB, który jest najczęściej stosowanym wskaźnikiem).

Spotkanie odbyło się w dniach 11-12 kwietnia 2013 r. w Kazimierzu Dolnym w województwie lubelskim. Kolejne, dwudzieste szóste posiedzenie Komitetu, odbędzie się w czerwcu 2013 r. w województwie małopolskim.

Pobierz pliki:

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska