Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


12-06-2014

Europejski Fundusz Społeczny – efekty i propozycje na lata 2014-2020. Obradował Komitet Monitorujący

W Gdańsku obradował Komitet Monitorujący Program Kapitał Ludzki (PO KL). Rozmawiano o stanie wdrażania programu, możliwych przesunięciach środków i postępach w przygotowaniu wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na nową perspektywę. Spotkaniu przewodniczył wiceminister infrastruktury i Rozwoju Paweł Orłowski.

Pierwszy dzień obrad poświęcono ocenie stanu i efektów wdrażania PO KL oraz omówieniu i zatwierdzeniu sprawozdania rocznego z realizacji programu w 2013 r. Polska należy do czołówki europejskiej, jeśli chodzi o odsetek wydatków z EFS zrefundowanych przez Komisję Europejską. KE zwróciła nam już blisko 70 proc. środków. Wydatkowano natomiast ponad 77 proc. dostępnych funduszy. Aby w pełni wykorzystać dostępne środki MIiR planuje też niewielkie przesunięcia funduszy pomiędzy poszczególnymi częściami programu. Wg stanu na koniec 2013 r. udział w projektach PO KL wzięło (bądź wciąż bierze) udział już 7,6 mln mieszkańców Polski. 56 proc. uczestników to kobiety. 37 proc. - osoby młode (15-24 lata).

Przedstawiono również założenia i wstępne wyniki analiz prowadzonych w ramach ewaluacji ex-post Programu Kapitał Ludzki oraz wyniki badania Ocena stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych PO KL oraz wpływu środków EFS na osiągnięte rezultaty w ramach poszczególnych obszarów interwencji Programu.

Głos zabiera wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski

74 proc. osób, które jako bezrobotne przystępowały do projektów z zakresu aktywizacji zawodowej, w pół roku po zakończeniu w nich udziału podjęło pracę. Swoje kwalifikacje w projektach szkoleniowych podniosło ponad 1,3 mln pracowników, w tym ponad 207 tys. osób w wieku powyżej 50. roku życia. Sześć miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie 56 proc. uczestników projektów z zakresu aktywizacji zawodowej w tej grupie wiekowej było zatrudnionych.

Ważnym punktem posiedzenia było przedstawienie informacji nt. zmian w Umowie Partnerstwa na lata 2014-2020, wprowadzonych po negocjacjach z Komisją Europejską w ramach celów tematycznych 8-11 (tzw. cele tematyczne to okreslone przez Komisję Europejską kierunki inwestowania unijnych funduszy - jest ich 11). Cele te będą w większości współfinansowane ze środków EFS. Jedną z istotnych zmian jest zwiększenie alokacji EFS o 350 mln euro w ogólnej wartości środków na politykę spójności, w tym 270 mln euro dla nowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Widok stołu prezydialnego

Drugiego dnia członkowie Komitetu zapoznali się z podsumowaniem pilotażowych konkursów w PO KL przeprowadzonych z zastosowaniem nowych procedur wyboru projektów. W dalszej części spotkania zatwierdzono zmiany w Planach działania komponentu centralnego i regionalnego PO KL na lata 2014-2015. Ostatnim punktem posiedzenia była prezentacja przedstawiciela Komisji Europejskiej dotycząca social accountability czyli podejścia do rozwiązywania problemów poprzez budowanie zaufania i odpowiedzialności.

Spotkanie odbyło się 11-12 czerwca 2014 r. Oprócz wiceministra Pawła Orłowskiego w spotkaniu uczestniczyli m.in. Mieczysław Struk, Marszałek województwa pomorskiego oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej, administracji rządowej, samorządów oraz partnerów społeczno-gospodarczych. Następne, trzydzieste drugie posiedzenie Komitetu, wstępnie zaplanowano na 17-18 września 2014 r. w województwie zachodniopomorskim.

Pobierz prezentacje:

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska