Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Komitet Monitorujący Program Kapitał Ludzki

Organizacja Funduszy Europejskich / Kompetencje instytucji 

Zapoznaj się z systemem wdrażania funduszy, instytucjami oraz ich kompetencjami. Poznaj ekspertów oceniających projekty w programach na lata 2007-2013. 

Instytucja Zarządzająca 


Obowiązki Instytucji Zarządzającej w Programie Kapitał Ludzki pełni Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju.  

Do zadań Instytucji Zarządzającej Programem należą m.in.:

 • opracowanie opisu systemu zarządzania i kontroli dla Programu,
 • opracowanie własnych procedur działania oraz zatwierdzanie procedur Instytucji Pośredniczących,
 • przygotowanie, we współpracy z Instytucjami Pośredniczącymi, dokumentów koniecznych do realizacji Programu
 • przygotowanie i przekazanie do akceptacji Komitetu Monitorującego kryteriów wyboru projektów,
 • przygotowanie wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Programu, a także wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej,
 • powołanie Komitetu Monitorującego, kierowanie jego pracą,
 • przygotowanie i przekazanie do akceptacji Komitetu Monitorującego sprawozdań z realizacji Programu, a następnie przekazanie zatwierdzonych sprawozdań do Komisji Europejskiej,
 • przygotowywanie poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność do instytucji certyfikującej,
 • dokonywanie oceny realizacji Programu,
 • monitorowanie stopnia realizacji wskaźników,
 • prowadzenie kontroli realizacji Programu zgodnie z zapisami Rocznego Planu Kontroli,
 • opracowanie wytycznych dla Instytucji Pośredniczących dotyczących przygotowania Rocznych Planów Kontroli w ramach priorytetów, następnie ich zatwierdzenie oraz nadzorowanie wykonania,
 • przygotowanie raportów o nieprawidłowościach,
 • ocena Programu zgodnie planem ewaluacji oraz wymogami Unii Europejskiej, a także współpraca z Instytucjami Pośredniczącymi w przygotowaniu i wykonywaniu ich planów ewaluacji oraz ich nadzór,
 • zapewnienie, że beneficjenci oraz inne organy zaangażowane w realizację działań prowadzą odpowiednią i odrębną księgowość dla projektów objętych dofinansowaniem,
 • przekazywanie Instytucji Certyfikującej wszystkich niezbędnych informacji o procedurach i weryfikacjach prowadzonych w odniesieniu do wydatków na potrzeby poświadczania,
 • zapewnienie, że prowadzony audyt wewnętrzny jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami,
 • udział we wdrożeniu i użytkowaniu systemów informatycznych monitoringu i kontroli,
 • przekazywanie Komisji Europejskiej prognoz wydatków w ramach Programu,
 • przygotowanie planu kontaktowania się i przekazywania informacji o Programie innym instytucjom i beneficjentom oraz nadzorowanie działań komunikacyjnych prowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą,
 • przechowywanie dokumentacji związanej z Programem przez 3 lata od daty zamknięcia Programu 

 

 Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska