Menu


 

 

Instytucja Pośrednicząca 

Instytucja Zarządzająca Programem może przekazać część zadań do Instytucji Pośredniczących. Instytucja Zarządzająca zachowuje jednak pełną odpowiedzialność za realizację Programu.

 

Główne zadania Instytucji Pośredniczących w ramach Programu to:

 • zarządzanie poszczególnymi priorytetami Programu,
 • przygotowanie na podstawie wytycznych Instytucji Zarządzającej szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach poszczególnych priorytetów,
 • przygotowanie opisu własnego systemu zarządzania i kontroli,
 • wybór projektów do dofinansowania zgodnie z kryteriami oraz podpisywanie umów z beneficjentami,
 • zapewnienie zgodności projektów z zasadami wspólnotowymi i krajowymi,
 • weryfikacja, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjentów zostały rzeczywiście poniesione i czy są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi zasadami,
 • zapewnienie, że beneficjenci oraz inne podmioty zaangażowane w realizację działań prowadzą odpowiednią i odrębną księgowość dla projektów objętych dofinansowaniem,
 • zapewnienie systemu rejestracji i przechowywania w formie elektronicznej danych księgowych dla każdego działania w ramach Programu oraz zapewnienie, że są to odpowiednie dane umożliwiające jego kontrolę i ocenę,
 • prowadzenie elektronicznego systemu monitorowania realizacji poszczególnych priorytetów,
 • rozliczanie umów z beneficjentami oraz przygotowywanie deklaracji i poświadczenia wydatków w ramach poszczególnych priorytetów, które następnie są przekazywane Instytucji Zarządzającej,
 • przekazywanie Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej wszystkich informacji niezbędnych przy certyfikacji,
 • zatwierdzanie procedur Instytucji Pośredniczących II stopnia,
 • monitorowanie realizacji umów o dofinansowanie projektów,
 • monitorowanie realizacji wskaźników,
 • prowadzenie kontroli realizowanych projektów oraz kontroli systemowych w Instytucjach Pośredniczących II stopnia i przekazywanie wyników kontroli do Instytucji Zarządzającej,
 • opracowanie i przekazanie Instytucji Zarządzającej prognoz wydatków w ramach poszczególnych priorytetów Programem,
 • przygotowanie sprawozdań z realizacji poszczególnych priorytetów, które następnie są przekazywane do Instytucji Zarządzającej,
 • ewaluacja poszczególnych priorytetów,
 • odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych beneficjentom,
 • prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych,
 • przechowywanie dokumentacji związanej z wdrażaniem Programu przez 3 lata od daty zamknięcia Programu.

Instytucja Pośrednicząca może wskazać Instytucje Pośredniczące II stopnia i przekazać do nich część swoich zadań. Nie oznacza to jednak przeniesienia odpowiedzialności za te zadania.