Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

 

 

Instytucja Pośrednicząca 

Instytucja Zarządzająca Programem może przekazać część zadań do Instytucji Pośredniczących. Instytucja Zarządzająca zachowuje jednak pełną odpowiedzialność za realizację Programu.

 

Główne zadania Instytucji Pośredniczących w ramach Programu to:

 • zarządzanie poszczególnymi priorytetami Programu,
 • przygotowanie na podstawie wytycznych Instytucji Zarządzającej szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach poszczególnych priorytetów,
 • przygotowanie opisu własnego systemu zarządzania i kontroli,
 • wybór projektów do dofinansowania zgodnie z kryteriami oraz podpisywanie umów z beneficjentami,
 • zapewnienie zgodności projektów z zasadami wspólnotowymi i krajowymi,
 • weryfikacja, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjentów zostały rzeczywiście poniesione i czy są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi zasadami,
 • zapewnienie, że beneficjenci oraz inne podmioty zaangażowane w realizację działań prowadzą odpowiednią i odrębną księgowość dla projektów objętych dofinansowaniem,
 • zapewnienie systemu rejestracji i przechowywania w formie elektronicznej danych księgowych dla każdego działania w ramach Programu oraz zapewnienie, że są to odpowiednie dane umożliwiające jego kontrolę i ocenę,
 • prowadzenie elektronicznego systemu monitorowania realizacji poszczególnych priorytetów,
 • rozliczanie umów z beneficjentami oraz przygotowywanie deklaracji i poświadczenia wydatków w ramach poszczególnych priorytetów, które następnie są przekazywane Instytucji Zarządzającej,
 • przekazywanie Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej wszystkich informacji niezbędnych przy certyfikacji,
 • zatwierdzanie procedur Instytucji Pośredniczących II stopnia,
 • monitorowanie realizacji umów o dofinansowanie projektów,
 • monitorowanie realizacji wskaźników,
 • prowadzenie kontroli realizowanych projektów oraz kontroli systemowych w Instytucjach Pośredniczących II stopnia i przekazywanie wyników kontroli do Instytucji Zarządzającej,
 • opracowanie i przekazanie Instytucji Zarządzającej prognoz wydatków w ramach poszczególnych priorytetów Programem,
 • przygotowanie sprawozdań z realizacji poszczególnych priorytetów, które następnie są przekazywane do Instytucji Zarządzającej,
 • ewaluacja poszczególnych priorytetów,
 • odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych beneficjentom,
 • prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych,
 • przechowywanie dokumentacji związanej z wdrażaniem Programu przez 3 lata od daty zamknięcia Programu.

Instytucja Pośrednicząca może wskazać Instytucje Pośredniczące II stopnia i przekazać do nich część swoich zadań. Nie oznacza to jednak przeniesienia odpowiedzialności za te zadania.

 

 Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska