Menu

Bieżący katalog: Konkursy, terminy

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Nabór wniosków

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


26-02-2014

Znamy termin naboru wniosków w ramach Działania 8.1.2 Programu Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim

Od 28 lutego 2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Szczecinie przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie , Programu Kapitał Ludzki (konkurs nr 1/8.1.2/14).

Tabela naboru wniosków

 Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie,
Programu Kapitał Ludzki – 1/8.1.2/14

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

Od 28 lutego 2014 r. do zamknięcia konkursu (konkurs otwarty), liczy się data wpływu wniosku do WUP w Szczecinie, a nie data jego nadania.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: Konkurs w trybie otwartym do wyczerpania alokacji.
Miejsce składania wniosków: 

poniedziałek - piątek w godz. 9.00-15.00

na adres:
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie,
Punkt Informacyjny EFS w Szczecinie, pok. 211,
ul. Adama Mickiewicza 41,
70-383 Szczecin,
lub
Punkt Informacyjny EFS w Koszalinie,  pok. 25,
ul. Słowiańska 15a,
75-846 Koszalin.

Sposób składania wniosków:  Osobiście, kurierem lub pocztą.
Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w dokumentacji konkursowej. Podmioty wykluczone z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie art. 207 ust. 4 z uwzględnieniem ust. 7 oraz ust. 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w okresie, o którym mowa w art. 207 ust. 5 niniejszej ustawy.

O dofinansowanie nie mogą się również ubiegać podmioty, wobec których sąd orzekł na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769) zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu  outplacement, obejmujących m.in.:

 • szkolenia i poradnictwo zawodowe (obligatoryjne formy wsparcia przewidziane w ramach projektu),
 • poradnictwo psychologiczne,
 • pośrednictwo pracy,
 • staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie,
 • subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy,
 • bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie następujących instrumentów:
  • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. zł na osobę,
  • wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6/do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).
 • jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia.
 • studia podyplomowe.
Przewidywane wskaźniki konkursu: Liczba pracowników sektora oświaty, zwolnionych bądź zagrożonych zwolnieniem, objętych wsparciem  - 155 osób
Kryteria wyboru projektów:

Kryteria dostępu:

 1. Projekt skierowany jest do pracowników instytucji sektora oświaty zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w tym minimum 50 proc. stanowią nauczyciele.
 2. Projekt jest skierowany do minimum 155 osób z obszaru województwa zachodniopomorskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub  zamieszkują one na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego).
 3. Projekt outplacementowy musi obowiązkowo zawierać: szkolenia i poradnictwo zawodowe jako obligatoryjne formy wsparcia, pośrednictwo pracy oraz przynajmniej jeden instrument dodatkowy.
 4. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej mierzony w odniesieniu do uczestników, którzy podejmą pracę lub rozpoczną  prowadzenie działalności gospodarczej w okresie do 3 m-cy od zakończenia udziału w projekcie, wynosi 50 proc.
 5. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa zachodniopomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.
 6. Okres zakończenia realizacji projektu nie przekracza terminu  30 września 2015 r.
 7. Projektodawca składa nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu, przy czym minimalna wartość składanego projektu wynosi 3 mln zł.
Finanse
Procent dofinansowania projektu: 100 proc.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu: brak
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  

3 000 000 zł

Kwota alokacji na konkurs oraz ostateczna kontraktacja środków w ramach konkursu może ulec zwiększeniu.

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:  wzór wniosku o dofinansowanie dostępny na stronie Wojewódziego Urzędu Pracy Link prowadzi do serwisu zewnętrznego 
Wzór umowy o dofinansowanie:   wzór umowy o dofinansowanie dostępny na stronie Wojewódziego Urzędu Pracy Link prowadzi do serwisu zewnętrznego 
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Podstawę prawną dla procedury odwoławczej stanowi ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 0, poz. 714) wprowadza zmiany w procedurze odwoławczej i szczegółowo ją reguluje. Informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się również w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL dostępnych na stronie internetowej: www.efs.2007-2013.gov.pl oraz www.pokl.wup.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego 

Ważne informacje:   

Dodatkowe informacje  można uzyskać w Punkcie Informacyjnym EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie pod numerem tel.: 91 425 61 63, e-mail: pokl@wup.pl , www.pokl@wup.pl  

oraz Punkcie Informacyjnym EFS w Fili WUP w Koszalinie pod numerem tel.: 94 344 50 25/26, e-mail: poklkoszalin@wup.pl , skype profil: WUP_SZCZECIN.

Linki:  

www.pokl.wup.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego