Menu

Bieżący katalog: Konkursy, terminy

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Nabór wniosków

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


08-04-2014

Trwa nabór wniosków w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Kapitał Ludzki w województwie świętokrzyskim

Od 24 marca 2014 r. do 23 kwietnia 2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 do konkursu zamkniętego nr PO KL/8.1.2/A2/1/14  Programu Kapitał Ludzki.

Tabela naboru wniosków

 Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Program Kapitał Ludzki

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

24 marca 2014 r. do 23 kwietnia 2014 r.

Miejsce składania wniosków: 

Wnioski o dofinansowanie można składać od poniedziałku do piątku w

godzinach 7.30-15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach,

ul. Witosa 86, 25-561 Kielce.

Sposób składania wniosków: 

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu na podstawie art.207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
Na co można otrzymać dofinansowanie:

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:

 • Szkolenia i poradnictwo zawodowe (obligatoryjne formy wsparcia przewidziane w ramach projektu).
 • Poradnictwo psychologiczne.
 • Pośrednictwo pracy.
 • Staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie.
 • Subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy.
 • Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie następujących instrumentów:
  • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do wysokości 40 tys. zł na osobę,
  • wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6/do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu),
 • Jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia,
 • Studia podyplomowe.
Finanse
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  

5 932 000 zł.

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: 

Dokumentacja Konkursowa dostępna jest w siedzibie WUP oraz na stronie internetowej www.wup.kielce.pl/pokl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Wzór umowy o dofinansowanie:  

Dokumentacja Konkursowa dostępna jest w siedzibie WUP oraz na stronie internetowej www.wup.kielce.pl/pokl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Inne ważne informacje
Ważne informacje:   

Dodatkowe informacje można uzyskać

w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach,

ul. Witosa 86, 25 – 561 Kielce,

tel.: 41 364 16 22, adres e-mail: wup@wup.kielce.pl 

Linki:  

www.wup.kielce.pl/pokl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego