Menu

Bieżący katalog: Konkursy, terminy

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Nabór wniosków

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


15-05-2014

Trwa nabór wniosków w ramach Podziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe w województwie łódzkim

Od 2 maja do 30 maja 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe, Programu Kapitał Ludzki.

Tabela naboru wniosków

 Poddziałanie 9.1.1
Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
Program Kapitał Ludzki,
konkurs zamknięty nr POKL/II/9.1.1/2014

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

od 2 do 30 maja 2014 r.

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania dla konkursu, umieszczony zostanie na stronie internetowej www.pokl.lodzkie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego w terminie 10 dni od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków: 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,

Biuro Podawcze,

90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8,

od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 16.00.

Sposób składania wniosków: 

Wnioski należy składać osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera. W przypadku składania wniosków za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data wpływu wniosku do adresata.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

O dofinansowanie projektu w ramach konkursu ubiegać się mogą wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych oraz podmiotów podlegających wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).

Na co można otrzymać dofinansowanie:

W ramach konkursu dofinansowanie będzie mógł otrzymać następujący typ projektu:

  1. Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, obejmujące:
    • tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) w gminach z terenu województwa o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej;
    • wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych, przyczyniające się do wzrostu całkowitej liczby miejsc w przedszkolach i/lub innych formach wychowania przedszkolnego podlegających pod jeden organ prowadzący i umiejscowionych na terenie danej gminy.
Kryteria wyboru projektów:

I) Ocena formalna:

  • Ogóle kryteria formalne,
  • Kryteria dostępu weryfikowane na tym etapie oceny,

II) Ocena merytoryczna:

  • Ogólne kryteria horyzontalne i merytoryczne,
  • Szczegółowe kryteria strategiczne.

Kryteria doprecyzowane w dokumentacji konkursowej dostępnej na stronie internetowej www.pokl.lodzkie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Finanse
Procent dofinansowania projektu: Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85 proc. wartości projektu.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 50 000 zł
Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 500 000 zł (dotyczy wyłącznie typu 1a)
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:   8 000 000 zł
Cross-financing:

10 proc. wszystkich wydatków kwalifikowalnych stanowiących budżet projektu.

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: 

dostępny na stronie internetowej: www.pokl.lodzkie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Wzór umowy o dofinansowanie:  

dostępny na stronie internetowej: www.pokl.lodzkie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Dokumentacja konkursowa

dostępna na stronie internetowej: www.pokl.lodzkie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

W ramach procedury odwoławczej obowiązują dwa etapy: etap przedsądowy w ramach Systemu Realizacji PO KL oraz etap sądowy, przy czym środki odwoławcze przysługują wyłącznie wnioskodawcom, których wnioski uzyskały ocenę negatywną.

Szczegóły procedury opisane w dokumentacji konkursowej dostępnej na stronie internetowej www.pokl.lodzkie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego 

Ważne informacje:   

W ramach konkursu stosowane będą m.in. następujące szczegółowe kryteria dostępu:

Okres funkcjonowania ośrodka przedszkolnego po zakończeniu realizacji projektu będzie co najmniej równy z okresem realizacji projektu.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu nie wykracza poza 30 czerwca 2015 r.

Maksymalna wartość wsparcia 1 ośrodka wychowania przedszkolnego to 250 000 zł. (stosuje się do typu 1b).

Projekt jest realizowany w gminach z terenu województwa o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej, tj. gdzie wychowaniem przedszkolnym objętych jest mniej niż 70 proc. dzieci zamieszkałych w danej gminie.

Z zastrzeżeniem, że we wniosku o dofinansowanie projektu zawarta będzie analiza sytuacji demograficznej na terenie realizacji projektu, z której wynika, iż liczba wygenerowanych w ramach projektu dodatkowych miejsc przedszkolnych (w powiązaniu z innymi miejscami przedszkolnymi funkcjonującymi na terenie objętym analizą) odpowiada faktycznemu zapotrzebowaniu i prognozowanemu zapotrzebowaniu na tego typu usługi, a wiec w konsekwencji projekt uwzględnia zmiany demograficzne, które nastąpią w okresie realizacji i trwałości projektu (stosuje się wyłącznie do typu 1a).

Linki:  

www.pokl.lodzkie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego