Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


05-03-2014

Rozpoczęto nabór wniosków w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie opolskim

Od 6 marca 2014 r. do 11 kwietnia 2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Programu Kapitał Ludzki dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8.1.2/2014.  

Tabela naboru wniosków

Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych
i modernizacyjnych w regionie,
Programu Kapitał Ludzki

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

Od 6 marca 2014 r. do 11 kwietnia 2014 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Po rozstrzygnięciu konkursu lista rankingowa projektów zamieszczona zostanie na stronie www.pokl.opolskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Czas oceny zależy od ilości wniosków, które wpłyną na niniejszy konkurs.

Miejsce składania wniosków: 

poniedziałek - piątek w godz. 8.00-14.00
w ostatnim dniu trwania wnioski będą przyjmowane w godz. 8.00 – 12.00.

na adres:
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,
ul. Głogowska 25c,
45-315 Opole, pokój nr 14.

Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu - niezależnie od sposobu jego dostarczenia tj. złożonego osobiście w siedzibie IOK, nadesłanego pocztą lub przesyłką kurierską (liczy się data i godzina wpływu wniosku do siedziby WUP w Opolu, a nie data jego nadania).

Wnioski złożone po godzinie 12.00 ostatniego dnia trwania danej rundy konkursowej pozostaną bez rozpatrzenia.

Sposób składania wniosków: 

Osobiście, kurierem lub pocztą.

Nie ma możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie drogą elektroniczną.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się niżej wymienione podmioty, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w Dokumentacji Konkursowej:

 • wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób  fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Jednocześnie z ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są podmioty określone w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz podmioty wobec których orzeczono zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) na podstawie ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012r., poz. 769).

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Wsparciem objęty może zostać następujący typ projektów:

Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy  z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, obejmujących m.in.:

 • szkolenia i poradnictwo zawodowe (obligatoryjne formy wsparcia przewidziane w ramach projektu),
 • poradnictwo psychologiczne,
 • pośrednictwo pracy,
 • staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie,
 • subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy,
 • bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie następujących instrumentów:
  • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. zł na osobę,
  • wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy  o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą  w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).
 • jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania  (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia,
 • studia podyplomowe.
Kryteria wyboru projektów:

Kryteria wyboru projektów zawarte zostały w Dokumentacji Konkursowej, zamieszczonej na stronie www.pokl.opolskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego 

Finanse
Procent dofinansowania projektu: 50 000 zł
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie realizacji projektu nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego (z wyłączeniem wkładu prywatnego wnoszonego w ramach pomocy publicznej).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:   4 166 600 zł
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: 

Wzór wniosku o dofinansowanie znajduje się w Dokumentacji Konkursowej, zamieszczonej na stronie www.pokl.opolskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego 

Wzór umowy o dofinansowanie:  

Wzór umowy o dofinansowanie znajduje się w Dokumentacji Konkursowej, zamieszczonej na stronie www.pokl.opolskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego  

Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Szczegółowe informacje o wymogach i trybie rozpatrywania protestu znajdują się w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO Kapitał Ludzki, obowiązuje wersja z dnia 1 stycznia 2014r.

Ważne informacje:   

Szczegółowych informacji dotyczących wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz możliwości ubiegania się o środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udzielają:

 • Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (adres siedziby ośrodka: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1-go Maja 13/2, 45-068 Opole, tel.: 77 402 51 16, fax: 77 402 51 15, strona internetowa: www.opole.roefs.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego);
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – Punkt Informacyjny o Europejskim Funduszu Społecznym (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel.: 77 44 16 754, e-mail: wup@wup.opole.pl, punktpokl@wup.opole.pl strona internetowa: www.pokl.opolskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego ).

Wsparcia i dodatkowych informacji w poszukiwaniu partnerów do współpracy ponadnarodowej, horyzontalnego doradztwa z tematyki współpracy ponadnarodowej udziela:

 • Krajowa Instytucja Wspomagająca - Centrum Projektów Europejskich - (adres siedziby ośrodka: ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, tel.: 22 378 31 00, fax: 22 201 97 25, e-mail: cpe@cpe.gov.pl strona internetowa: www.kiw-pokl.org.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego).
Linki:  


www.pokl.opolskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego www.opole.roefs.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego www.efs.2007-2013.gov.pl

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska