Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


27-02-2014

Rozpoczęto nabór wniosków w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Kapitał Ludzki w województwie opolskim

Od 27 lutego 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw,  Programu Kapitał Ludzki w konkursie zamkniętym nr 1/POKL/8.1.1/2014.

Tabela naboru wniosków

 Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Kapitał Ludzki

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

Od 27 lutego 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Po rozstrzygnięciu konkursów lista rankingowa projektów zamieszczona zostanie na stronie www.pokl.opolskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Czas oceny zależy od ilości wniosków, które wpłyną na niniejszy konkurs.

Miejsce składania wniosków: 

poniedziałek - piątek w godz. 8.00-14.00
w ostatnim dniu trwania konkursu w godz. 8.00 – 12.00

na adres:
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
ul. Głogowska 25c
45-315 Opole, pokój nr 14.
Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu – niezależnie od sposobu jego dostarczenia tj. złożonego osobiście, nadesłanego pocztą lub przesyłka kurierską (liczy się data i godzina wpływu wniosku do siedziby WUP w Opolu, a nie data jego nadania).
Wnioski złożone po godzinie 12.00 w ostatnim dniu trwania konkursu pozostaną bez rozpatrzenia.

Sposób składania wniosków:  Osobiście, kurierem lub pocztą.

Nie ma możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie drogą elektroniczną.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się niżej wymienione podmioty, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w Dokumentacji Konkursowej:

wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób  fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Jednocześnie z ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są podmioty określone w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz podmioty wobec których orzeczono zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) na podstawie ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012r., poz. 769).

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Wsparciem objęte mogą zostać następujące typy projektów:
1. Ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwościom organizacyjno-technicznym przedsiębiorstwa.

Kryteria wyboru projektów:

Kryteria wyboru projektów zawarte zostały w Dokumentacji Konkursowej, zamieszczonej na stronie www.pokl.opolskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Finanse
Procent dofinansowania projektu:

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie realizacji projektu nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego (z wyłączeniem wkładu prywatnego wnoszonego w ramach pomocy publicznej).

Minimalna kwota dofinansowania projektu:

50 000 zł

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  

3 800 000 zł

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: 

Wzór wniosku o dofinansowanie znajduje się w Dokumentacji Konkursowej, zamieszczonej na stronie www.pokl.opolskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Wzór umowy o dofinansowanie:  

Wzór umowy o dofinansowanie znajduje się w Dokumentacji Konkursowej, zamieszczonej na stronie www.pokl.opolskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Szczegółowe informacje o wymogach i trybie rozpatrywania protestu znajdują się w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z 1 stycznia 2014 r.

Ważne informacje:   

Szczegółowych informacji dotyczących wypełniania wniosku o dofinansowanie, realizacji projektu oraz możliwości ubiegania się o środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udzielają:
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (adres siedziby ośrodka: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1-go Maja 13/2, 45-068 Opole, tel.: 77 402 51 16, fax.: 77 402 51 15,
strona internetowa: www.opole.roefs.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego);

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – Punkt Informacyjny o EFS
(adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754,
e-mail: wup@wup.opole.pl, punktpokl@wup.opole.pl 
strona internetowa: www.pokl.opolskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego).

Wsparcia i dodatkowych informacji w poszukiwaniu partnerów do współpracy ponadnarodowej, horyzontalnego doradztwa z tematyki współpracy ponadnarodowej udziela:
Krajowa Instytucja Wspomagająca - Centrum Projektów Europejskich – (adres siedziby ośrodka: ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, tel.: 22 378 31 00, fax: 22 201 97 25,
e-mail: cpe@cpe.gov.pl strona internetowa: www.kiw-pokl.org.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego).

Linki:  

www.pokl.opolskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego, www.opole.roefs.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego, www.efs.2007-2013.gov.pl

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska