Menu

Bieżący katalog: Konkursy, terminy

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Nabór wniosków

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


27-03-2014

Rozpoczęto nabór wniosków w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie opolskim

Od 27 marca 2014 r. do 23 maj 2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Kapitał Ludzki w konkursie zamkniętym nr 1/POKL/7.2.1/2014.

Tabela naboru wniosków

 Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Kapitał Ludzki

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

Od 27 marca 2014 r. do 23 maj 2014 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Po rozstrzygnięciu konkursów lista rankingowa projektów zamieszczona zostanie na stronie www.pokl.opolskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Czas oceny zależy od ilości wniosków, które wpłyną na niniejszy konkurs.

Miejsce składania wniosków: 

poniedziałek - piątek w godz. 8.00-14.00
w ostatnim dniu trwania konkursu w godz. 8.00 - 12.00

na adres:
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,
ul. Głogowska 25c,
45-315 Opole, pokój nr 14.

Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu – niezależnie od sposobu jego dostarczenia tj. złożonego osobiście w siedzibie IOK, nadesłanego pocztą lub przesyłka kurierską (liczy się data i godzina wpływu wniosku do siedziby WUP w Opolu, a nie data jego nadania).

Wnioski złożone po godzinie 12.00 w ostatnim dniu trwania konkursu pozostaną bez rozpatrzenia.

Sposób składania wniosków: 

Osobiście, kurierem lub pocztą.

Nie ma możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie drogą elektroniczną.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się niżej wymienione podmioty, pod warunkiem spełnienia kryteriów dostępu określonych w Dokumentacji Konkursowej:

  • wszystkie podmioty, w tym PFRON i Centralny Zarząd Służby Więziennej - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Jednocześnie z ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są podmioty określone w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz podmioty wobec których orzeczono zakaz dostępu do środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) na podstawie ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r. Nr 0 poz. 769 z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Wsparciem objęte mogą zostać następujące typy realizowanych operacji: 

  • kursy i szkolenia  umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy (1);
  • staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy (2);
  • poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej (3);
  • poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy (4).
  • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnienia) (5).

W przypadku realizacji części zadań w projekcie przez podwykonawcę, wartość dodana projektu może zostać zwiększona poprzez zastosowanie przez beneficjenta projektu klauzul społecznych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz zmianie niektórych innych ustaw.

Osobom uczestniczącym w szkoleniach lub kursach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120 proc. zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.

Osobom uczestniczącym w stażu lub odbywającym zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia.

Kryteria wyboru projektów:

Kryteria wyboru projektów zawarte zostały w Dokumentacji Konkursowej, zamieszczonej na stronie www.pokl.opolskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Finanse
Procent dofinansowania projektu: Ogółem: 6 400 000 zł
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie realizacji projektu nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego (z wyłączeniem wkładu prywatnego wnoszonego w ramach pomocy publicznej).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:   50 000 zł
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: 

Wzór wniosku o dofinansowanie znajduje się w Dokumentacji Konkursowej, zamieszczonej na stronie www.pokl.opolskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Wzór umowy o dofinansowanie:  

Wzór umowy o dofinansowanie znajduje się w Dokumentacji Konkursowej, zamieszczonej na stronie www.pokl.opolskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Szczegółowe informacje o wymogach i trybie rozpatrywania protestu znajdują się w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO Kapitał Ludzki, obowiązuje wersja z dnia 1 stycznia 2014r.

Ważne informacje:   

Szczegółowych informacji dotyczących wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz możliwości ubiegania się o środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udzielają:

  • Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (adres siedziby ośrodka: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1-go Maja 13/2, 45-068 Opole, tel.: 77 402 51 16, fax: 77 402 51 15, strona internetowa: www.opole.roefs.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego);

  • Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – Punkt Informacyjny o Europejskim Funduszu Społecznym (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel.: 77 44 16 754, e-mail: wup@wup.opole.pl, punktpokl@wup.opole.pl strona internetowa: www.pokl.opolskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego).

Wsparcia i dodatkowych informacji w poszukiwaniu partnerów do współpracy ponadnarodowej, horyzontalnego doradztwa z tematyki współpracy ponadnarodowej udziela:

  • Centrum Projektów Europejskich - Krajowa Instytucja Wspomagająca – (adres siedziby ośrodka: ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, tel.: 22 378 31 00, fax: 22 201 97 25, e-mail: cpe@cpe.gov.pl strona internetowa: www.kiw-pokl.org.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego).
Linki:  

www.pokl.opolskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznegowww.opole.roefs.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego , www.efs.2007-2013.gov.pl