Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


04-07-2012

Rozpoczęto nabór wniosków do Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Programu Kapitał Ludzki w województwie śląskim

Kategoria: Wiadomości , Nabór wniosków | Dotyczy: Kapitał Ludzki

W terminie od 3 lipca do 2 sierpnia 2012 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Programu Kapitał Ludzki w województwie śląskim.

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Programu Kapitał Ludzki w województwie śląskim

Informacja o naborze

Termin składania wniosków:

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony w sposób ciągły
od 3 lipca do 2 sierpnia 2012 r.

Miejsce składania wniosków:

od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-15.00,
na adres:
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
ul. Kościuszki 30,
40-048 Katowice,
pokój 2 (Zespół ds. Promocji i Informacji)

Sposób składania wniosków:


Osobiście, kurierem lub pocztą.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski:

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

  • podmioty zarządzające instrumentami inżynierii finansowej
    w rozumieniu art. 2 pkt 3a rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1598, z późn. zm.), w szczególności: banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe, banki spółdzielcze, podmioty, które nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zyski na cele statutowe służące tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości przez udzielanie pożyczek, konsorcja powyższych podmiotów, które nie zalegają z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami i jednocześnie spełniają szczegółowe kryteria dostępu i ogólne kryteria merytoryczne - określone w dokumentacji konkursowej,
  • podmiot zagraniczny, który w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa śląskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewnia uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym w formie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, polegającej na komercjalizacji wiedzy naukowej
i technologii) obejmujące:

  • przyznanie jednorazowej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 50 tys. zł na osobę,
  • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej dla osób rozpoczynających działalność w ramach danego projektu.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

13 100 000,00 zł

Minimalna kwota dofinansowania projektu:

Minimalna wartość projektu wynosi 10 000 000,00 zł.

Nie określono maksymalnej wartości projektu, jednak jest ona ograniczona przez wartość alokacji przeznaczonej na realizację niniejszego konkursu.

Procent dofinansowania projektu:

100 proc.

Niezbędne dokumenty

Dokumentacja konkursowa:

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Strona otwiera się w nowym oknie oraz w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach.
 

Inne ważne informacje

Ważne informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach,
ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
od poniedziałku do piątku
w godz. 8.30 – 15.30
w Zespole ds. Promocji i Informacji: parter, pokój nr 2
numer telefonu: 32 757 33 11
numer faksu: 32 757 33 62
e-mail: efs@wup-katowice.pl

 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska