Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


17-07-2012

Trwa nabór wniosków do Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Programu Kapitał Ludzki w województwie łódzkim

Kategoria: Wiadomości , Nabór wniosków | Dotyczy: Kapitał Ludzki

W terminie od 16 lipca 2012 r. do 27 sierpnia 2012 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Programu Kapitał Ludzki w województwie łódzkim. 

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
Programu Kapitał Ludzki w województwie pomorskim

Informacja o naborze

Termin składania wniosków:

od 16 lipca 2012 r. do 27 sierpnia 2012 r.
(od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30)

Miejsce składania wniosków:

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi - Punkt Informacyjny EFS
90-608 Łódź,
ul. Wólczańska 49,
pokój 1.03, 1.04
Decyduje data wpływu wniosku do instytucji ogłaszającej konkurs.

Sposób składania wniosków:

Osobiście, kurierem lub pocztą

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski:

O dofinansowanie projektu ubiegać się mogą podmioty zarządzające instrumentami inżynierii finansowej w rozumieniu art. 2 pkt 3a rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1598, z późn. zm.), w szczególności:

  • banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowej;
  • banki spółdzielcze;
  • podmioty, które nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zyski na cele statutowe służące tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości przez udzielanie pożyczek;
  • konsorcja powyższych podmiotów.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowanie będzie mógł otrzymać następujący typ projektu:

Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym w formie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, polegającej na komercjalizacji wiedzy naukowej i technologii), obejmujące:

  • przyznanie jednorazowej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 50 tys. zł na osobę;
  • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej dla osób rozpoczynających działalność w ramach danego projektu.

Kryteria wyboru projektów:

Kryteria wyboru projektów zawarte zostały w Dokumentacji Konkursowej, zamieszczonej na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Strona otwiera się w nowym oknie

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

2 010 000 zł

Maksymalny poziom dofinansowania projektu:

do 100 proc. wartości projektu

Niezbędne dokumenty


Dokumentacja konkursowa

Dokumentacja konkursowa dostępna jest:
w Punkcie Informacyjnym EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi
ul. Wólczańska 49, p. 1.03 i 1.04
oraz na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Strona otwiera się w nowym oknie

Inne ważne informacje

Ważne informacje:

Informacji nt. konkursu udziela:
Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi
ul. Wólczańska 49, p. 1.03 i 1.04,
tel. (42) 638 91 30, 638 91 39
e-mail: pokl@wup.lodz.pl

strona internetowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Strona otwiera się w nowym oknie

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska