Menu

Bieżący katalog: Konkursy, terminy

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Nabór wniosków

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


16-07-2014

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, Programu Kapitał Ludzki (PO KL) w województwie podkarpackim

Kategoria: Wiadomości , Nabór wniosków | Dotyczy: Kapitał Ludzki

W terminie od 15 lipca 2014 r. do 13 sierpnia 2014 r., Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania nr 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, PO KL.

 

  Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej,
Program Kapitał Ludzki

Informacja o naborze

Termin składania wniosków:  
 

 od 15 lipca 2014 r. do 13 sierpnia 2014 r.

Miejsce składania wniosków: 

 

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
ul. Lisa Kuli 20
35-025 Rzeszów,
Kancelaria WUP, pokój nr 1

jak również w  Oddziałach Zamiejscowych WUP:
­ Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie
ul. Lewakowskiego 27B
38 - 400 Krosno, pokój nr 31
­ Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu
ul. Katedralna 5
37- 700 Przemyśl, pokój nr 4
­ Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 4a 
39-400 Tarnobrzeg, pokój nr 311
w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek – piątek, 7.30 – 15.30
Decyduje data wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

Sposób składania wniosków: 

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

O dofinansowanie realizacji projektu mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie:

 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną, zapewniających w ramach projektu w sposób komplementarny i łączny:

 • o dostęp do usług prawnych, księgowych, marketingowych;
 • o doradztwo (indywidualne i grupowe, m.in. w postaci punktów lub centrów doradztwa, inkubatorów społecznej przedsiębiorczości tworzących wspólną infrastrukturę rozwoju), w tym doradztwo w zakresie pozyskiwania przez podmioty ekonomii społecznej zewnętrznych źródeł finansowania np. w postaci pożyczek;
 • o szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej;
 • o usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej (m.in. poprzez budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu wspierania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej);
 • o promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej
  ­ Działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania instytucji wspierających ekonomię społeczną oraz spółdzielni socjalnych.

Kryteria wyboru projektów:

Kryteria formalne:

 • Kryteria zostały określone w Dokumentacji konkursowej – Załącznik 8.2 Karta oceny formalnej oraz Załącznik 8.3 Lista ogólnych kryteriów formalnych.
 • Kryteria dostępu:
  Kryteria zostały określone w Dokumentacji konkursowej – Załącznik 8.2 Karta oceny formalnej.

Finanse

Procent dofinansowania projektu:

Budżet środków europejskich (Europejski Fundusz Społeczny):
(85% wydatków kwalifikowanych);
Budżet państwa (współfinansowanie krajowe): (15% wydatków kwalifikowanych);

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

 1 000 000,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  

 Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 1 000 000,00 PLN pochodząca z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie: 

 Wniosek należy przygotować w aktualnie obowiązującej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych tj. wersja nie starsza niż 8.7. Wzór wniosku o dofinansowanie jest załącznikiem do dokumentacji konkursowej.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 10, Rzeszów oraz na stronie internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl w zakładce Aktualne konkursy.  

Wzór umowy o dofinansowanie:  

Wzór umowy o dofinansowanie jest załącznikiem do Dokumentacji konkursowej.

Dokumentacja konkursowa dostępna będzie w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 10, Rzeszów oraz na stronie internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

 Procedury związane ze składaniem i rozpatrywaniem protestu są zgodne z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL z dnia 1 stycznia 2014 r. dostępne na stronach internetowych www.efs.2007-2013.gov.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego oraz www.pokl.wup-rzeszow.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Ważne informacje:   

 Dodatkowe informacje można uzyskać w  Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 10, 35-026 Rzeszów, tel. 17 850 92 81, 17 850 92 60, e-mail: wup@wup-rzeszow.pl oraz na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie: www.pokl.wup-rzeszow.pl, zakładka: Aktualne konkursy.

Linki:  

 http://pokl.wup-rzeszow.pl/pl/0/6/2/banner.html Link prowadzi do serwisu zewnętrznego