Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


19-11-2014

Znamy termin dodatkowego naboru wniosków w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Kapitał Ludzki w województwie lubelskim

Od 25 listopada 2014 r. do 28 listopada 2014 r. Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego prowadzi III. dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie projektu systemowego "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Programu Kapitał Ludzki.

Tabela naboru wniosków

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej,
Programu Kapitał Ludzki (PO KL)

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:

Od 25 listopada 2014 r. (dzień rozpoczęcia naboru) do 28 listopada 2014 r. (dzień zakończenia naboru).

Wnioski będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Decyduje data i godzina wpływu wniosku.

Miejsce składania wniosków:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego,
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin,
pokój nr 1.

Nabór prowadzony będzie w godzinach pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7.30-15.30.

Sposób składania wniosków: Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać osobiście, kurierem lub pocztą.
Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski:

Beneficjentami systemowymi w ramach przedmiotowego projektu systemowego są wyłącznie organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi w gminach wymienionych w poz. 50-53 Załącznika nr 20 i w Załączniku nr 21 do Informacji o naborze wniosków o dofinansowanie projektu systemowego pt.: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – III. dodatkowy nabór wniosków w 2014 r., z wyłączeniem organów prowadzących, które przedłożyły IP oświadczenia o rezygnacji z ubiegania się o dofinansowanie przed datą ogłoszenia przedmiotowego naboru.

Oddziały przedszkolne, które są wymienione na listach wskazanych w Załączniku nr 2 i 3 do ww. Zasad oraz w poz. 1-49 Załącznika nr 20 do Informacji o naborze nie są uprawnione do otrzymania wsparcia w ramach przedmiotowego naboru.

O dofinansowanie mogą występować ww. podmioty, które spełnią kryteria określone w Informacji o naborze z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, obejmujące (1):

  • przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym* (c) – projekty systemowe.

*Kwestie dotyczące realizacji projektów zostały uregulowane w Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 POKL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym, przygotowanych przez IZ PO KL.

Kryteria wyboru projektów:

I) Ocena formalna:

  1. Ogólne kryteria formalne,
  2. Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej.

II) Ocena merytoryczna:

  1. Ogólne kryteria horyzontalne,
  2. Ogólne kryteria merytoryczne.

Powyższe kryteria zostały wskazane w Informacji o naborze dostępnej na stronie internetowej www.efs.lubelskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Finanse
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 100 proc. wartości projektu. W ramach projektów systemowych realizowanych w Poddziałaniu 9.1.1 nie jest wymagany wkład własny.

Kwota kalkulacyjna dla jednego oddziału przedszkolnego nie może być większa niż 87 270,05 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Kwota planowanych wydatków w projekcie wynosi 1 134 510,60 zł.

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:

Stanowi Załącznik nr 1 do Informacji o naborze i jest dostępny na stronie internetowej www.efs.lubelskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Wzór umowy o dofinansowanie:

Stanowi Załącznik nr 6 do Informacji o naborze i jest dostępny na stronie internetowej www.efs.lubelskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Dokumentacja konkursowa

Informacja o naborze wniosków o dofinansowanie projektu systemowego pt.: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - III. dodatkowy nabór wniosków w 2014 r. jest dostępna do wglądu:

 
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego,
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin, pokój nr 1
oraz na stronie internetowej www.efs.lubelskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Nie dotyczy (projekt systemowy).

Ważne informacje:

 Instytucja Pośrednicząca zastrzega możliwość zmiany kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach naboru w szczególności w wyniku zmiany kursu walutowego.

Aby zakontraktować wszystkie dostępne środki, planuje się podpisywanie umów o dofinansowanie ww. projektów w kolejności wynikającej ze stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej i na kwoty wynikające z dostępnej kwoty alokacji aż do jej wyczerpania, zgodnie z aktualnym algorytmem środków opracowywanym przez Instytucję Zarządzającą (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju).

Linki:

Strona internetowa www.efs.lubelskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

 
 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska