Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


27-02-2015

Zmiany w dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.1/2013

Zmiana w Dokumentacji Konkursowej dotyczy zwiększenia alokacji na konkurs otwarty nr 1/POKL/8.1.1/2013 z kwoty 36 400 000,00 zł do kwoty 36 860 000,00 zł. W związku z powyższym, na dofinansowanie projektów przeznaczono kwotę 36 860 000,00 zł (w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą w wysokości minimum 3 450 000,00  zł).

Zmianie uległy w ww. zakresie następujące części ww. Dokumentacji Konkursowej:

  • ogłoszenie prasowe;
  • podrozdział 2.3.

Zmiany w ww. Dokumentacji Konkursowej wynikają z potrzeby dofinansowania jak największej liczby merytorycznie i jakościowo dobrych projektów, które zostały złożone w odpowiedzi na konkurs otwarty nr 1/POKL/8.1.1/2013, co przyczyni się do realizacji celów Programu Kapitał Ludzki 2007-2013.

Powyższe zmiany nie powodują pogorszenia zasad konkursu, warunków realizacji projektów oraz nie nakładają na podmioty ubiegające się o dofinansowanie dodatkowych obowiązków.

Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego zmieniająca ww. Dokumentację Konkursową
jest dostępna do wglądu
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie,
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
Punkt Informacyjny i Naboru Wniosków,
ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin,
pokój nr 1
oraz na stronie internetowej www.efs.lubelskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska