Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


08-04-2013

Trwa nabór wniosków w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych, Programu Kapitał Ludzki województwie kujawsko-pomorskim

W terminie od 5 kwietnia 2013 r. do wyczerpania określonego limitu środków lub zawieszenia konkursu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Programu Kapitał Ludzki w województwie kujawsko-pomorskim. Konkurs zostanie przeprowadzony według procedury przyspieszonego wyboru projektów.

 Poddziałanie 8.1.2

Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Program Kapitał Ludzki

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

Od 05.04.2013 r. do wyczerpania określonego limitu środków lub zawieszenia konkursu. Decyduje kolejność złożenia wniosku (data i godzina wpływu do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu).

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

IOK pisemnie informuje projektodawcę o wynikach oceny merytorycznej, przyjęciu wniosku do dofinansowania lub jego odrzuceniu w terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Miejsce składania wniosków: 

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, I piętro, pokój 112 a.

Sposób składania wniosków:  Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, pocztą lub kurierem.
Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), które spełniają kryteria określone w Dokumentacji konkursowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, obejmujących m.in.:

 1. szkolenia i poradnictwo zawodowe (obligatoryjne formy wsparcia przewidziane w ramach projektu) ,
 2. poradnictwo psychologiczne ,
 3. pośrednictwo pracy,
 4. staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie,
 5. subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy,
 6. bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie następujących instrumentów: doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. PLN na osobę, wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6/do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego  projektu),
 7. jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),
  z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu lub zakwaterowania
  w początkowym okresie zatrudnienia.

 

Kryteria wyboru projektów:

Kryteria wyboru projektu znajdują się Dokumentacji konkursowej nr 1/POKL/8.1.2/2013, która dostępna jest w siedzibie Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 oraz na stronie internetowej www.mojregion.eu.

Finanse
Procent dofinansowania projektu: 100 proc. wydatków kwalifikowalnych projektu.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

Nie określono maksymalnej wartości projektu, jednak jest ona wyznaczona przez wartość alokacji przeznaczonej na realizację niniejszego konkursu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:   4 000 000,00 złotych
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: 

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik do Dokumentacji konkursowej nr 1/POKL/8.1.2/2013, który dostępny jest w siedzibie Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 oraz na stronie internetowej www.mojregion.euLink prowadzi do serwisu zewnętrznego.

Wzór umowy o dofinansowanie:  

Wzór umowy o dofinansowanie stanowi załącznik do Dokumentacji konkursowej nr 1/POKL/8.1.2/2013, który dostępny jest w siedzibie Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 oraz na stronie internetowej www.mojregion.euLink prowadzi do serwisu zewnętrznego.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Szczegółowe informacje dotyczące środków odwoławczych przysługujących projektodawcy znajdują się w Dokumentacji konkursowej do konkursu oraz w dokumencie „Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL”.

Ważne informacje:   

Wnioski aplikacyjnie należy wypełnić w nowej wersji Generatora wniosków aplikacyjnych GWA 8.6 zgodnie z zasadami określonymi w znowelizowanej Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie PO KL (wersja 8.6.0) opatrzonej datą 1 stycznia 2013 r. Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym w Departamencie Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, pokój nr 1, tel. 56 656 10 55, e-mail: ue.konsultacje@kujawsko pomorskie.pl.

Linki:   www.mojregion.eu Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska