Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


06-06-2013

Trwa nabór wniosków w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Kapitał Ludzki

Od  3 czerwca 2013 r. do 8 lipca 2013 r. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przyjmuje wnioski
o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie,  Programu Kapitał Ludzki.

 Poddziałanie 8.1.2
Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie,
Program Kapitał Ludzki

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

od  3 czerwca 2013 roku do 8 lipca 2013 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 10 września 2013 r. na stronie Urzędu Marszałkowskiego Link prowadzi do serwisu zewnętrznego 
Miejsce składania wniosków: 

poniedziałek - piątek w godz. 7.45 -15.45

na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,
ul. Augustyńskiego 2,
80-819 Gdańsk
lub
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
Kancelaria Ogólna,
ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdańsk

Sposób składania wniosków:  Osobiście, kurierem lub pocztą.
Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

O dofinansowanie mogą ubiegać się ww. podmioty, które spełniają kryteria określone w Szczegółowym Opisie Priorytetów w ramach POKL oraz dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowanie będą mogły uzyskać następujące typy projektów:

 1. Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, obejmujących m.in.:
  • szkolenia i poradnictwo zawodowe (obligatoryjne formy wsparcia przewidziane w ramach projektu);
  • poradnictwo psychologiczne;
  • pośrednictwo pracy;
  • staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie;
  • subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy;
  • bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie następujących instrumentów:
   • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
   • przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. zł na osobę,
   • wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu)
  • jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia.
 2. Szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia).

Szczegółowe warunki są dostępne na stronie Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Pomorskiego  Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Kryteria wyboru projektów: 1. Kryteria ogólne – formalne, merytoryczne i horyzontalne.
2. Kryteria szczegółowe – dostępu i strategiczne.
Finanse
Procent dofinansowania projektu:

100 proc.

w tym wsparcie finansowe EFS: 85 proc.
w tym wsparcie finansowe krajowe: 15 proc.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu: nie została ustalona
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:   20 994 000 zł
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:  Załącznik nr 10.1 do dokumentacji konkursowej Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
Wzór umowy o dofinansowanie:  

Załącznik nr 10.5 i 10.5a do dokumentacji konkursowej Link prowadzi do serwisu zewnętrznego 

Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie, którego projekt został negatywnie oceniony, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tej sprawie może złożyć pisemny protest do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Ważne informacje:   

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego pod numerem telefonu: 58 32 68 221, fax: 58 326 81 93

e-mail: defs@pomorskie.eu lub w Regionalnych Ośrodkach Europejskiego Funduszu Społecznego:

 1. w Gdańsku:
  Regionalne Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych, Aleja Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk, tel.: 58 340 12 12, info_gdansk@roefs.pl, www.gdansk.roefs.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego - dla powiatów: m. Gdańsk, m. Gdynia, m. Sopot, sztumskiego, kwidzyńskiego, nowodworskiego, malborskiego, tczewskiego, gdańskiego, starogardzkiego;
 2. w Słupsku:
  Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Obrońców Wybrzeża 2, 76-200 Słupsk, tel.: 59 847 55 99, info_slupsk@roefs.pl, www.slupsk.roefs.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego  
  - dla powiatów: bytowskiego, lęborskiego, puckiego, wejherowskiego, słupskiego m. Słupska;
 3. w Chojnicach:
  Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno", ul. Gimnazjalna 1, 89-600 Chojnice, tel.: 52 565 17 29, info_chojnice@roEFS.pl, www.chojnice.roefs.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
  - dla powiatów: człuchowskiego, chojnickiego, kościerskiego, kartuskiego.
Linki:   Strona Urzędu Marszałkowskiego Link prowadzi do serwisu zewnętrznego 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska