Menu

Bieżący katalog: Konkursy, terminy

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Nabór wniosków

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


01-04-2014

Trwa nabór wniosków w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Kapitał Ludzki w województwie lubuskim

W terminie od 1 kwietnia do 2 maja 2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Programu Kapitał Ludzki.

Tabela naboru wniosków

 Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy,
Programu Kapitał Ludzki

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

1 kwietnia – 2 maja 2014 r.
w dni robocze od godz. 7.30 do 15.30.

Decyduje data stempla pocztowego.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania zostanie zamieszczony na stronie internetowej: www.wup.zgora.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznegow terminie 10 dni od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków: 

Sekretariat Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
ul. Wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra

lub

 Oddział Zamiejscowy WUP w Gorzowie Wlkp.
ul. Kombatantów 34, 66-400 Gorzów Wlkp

Sposób składania wniosków: 
 • osobiście, kurierem lub pocztą
Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), oraz z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.). Wyłączeniu podlegają również podmioty niespełniające kryteriów określonych w Dokumentacji konkursowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Wnioski o dofinansowanie mogą obejmować:

 • realizację programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia:
  • pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe,
  • staże/praktyki zawodowe,
  • szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
  • subsydiowanie zatrudnienia,
  • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnienia)
 • wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich),
 • identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie,
 • jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia.     
Kryteria wyboru projektów:

Kryteria wyboru projektów (ocena formalna i merytoryczna) sprecyzowane są w Dokumentacji konkursowej dostępnej na stronie www.wup.zgora.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Finanse
Procent dofinansowania projektu:

100 proc.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 2 500 000 zł, w tym 85 proc. to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego: 2 125 000 zł, a 15 proc. to krajowy wkład publiczny: 375 000 zł.

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:  Dostępny na stronie: www.wup.zgora.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
Wzór umowy o dofinansowanie:  

Dostępny na stronie: www.wup.zgora.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

W ramach procedury odwoławczej obowiązują dwa etapy: etap przesądowy w ramach Systemu Realizacji PO KL oraz etap sądowy, przy czym środki odwoławcze przysługują wyłącznie Wnioskodawcom, których wnioski uzyskały ocenę negatywną.

Procedura odwoławcza opisana jest w Dokumentacji konkursowej Link prowadzi do serwisu zewnętrznego(str. 84)

Ważne informacje:   

Grupą docelową mogą być wyłącznie osoby pozostające bez zatrudnienia, w tym zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotne. Projekty w ramach konkursu mogą być skierowane do osób, które w momencie przystąpienia do projektu ukończyły 50 rok życia, nie ukończyły 25 roku życia lub do osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej. Grupy docelowe muszą być z obszaru województwa lubuskiego.

Informacje na temat konkursu można uzyskać w WUP w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego 15, pok. 309, 311, 312,
tel. (68) 456 56 38, 456 56 04, 456 56 30,
e-mail: wup@wup.zgora.pl

Linki:  

Strona internetowa
www.wup.zgora.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego