Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


09-04-2014

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w trybie systemowym projektów w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Kapitał Ludzki w województwie lubelskim

W terminie od 7 kwietnia do 29 kwietnia 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach projektu systemowego "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, Programu Kapitał Ludzki.

Tabela naboru wniosków

 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej,
Programu Kapitał Ludzki w województwie lubelskim

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

od 7 kwietnia do 29 kwietnia 2014 r.

Miejsce składania wniosków: 

Urzęd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie,
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,
Punkt Informacyjny i Naboru Wniosków,
ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin, pokój nr 1.

Nabór prowadzony będzie w godzinach pracy Urzędu:
poniedziałek-piątek w godz. 7.30-15.30

Sposób składania wniosków: 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać osobiście, kurierem lub pocztą.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

Beneficjentami systemowymi w ramach przedmiotowego projektu systemowego są wyłącznie organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi w gminach wymienionych w poz. 1-31 Załącznika nr 20 i w Załączniku nr 21 do Informacji o naborze wniosków o dofinansowanie projektu systemowego pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych".

Oddziały przedszkolne, które są wymienione na listach wskazanych w Załączniku 2 i 3 do ww. Zasad nie są uprawnione do otrzymania wsparcia, z zastrzeżeniem Podrozdziału 3.3 pkt 3 Informacji o naborze.

Na co można otrzymać dofinansowanie:
  • Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Finanse
Procent dofinansowania projektu:

W ramach projektów systemowych realizowanych w Poddziałaniu 9.1.1 nie jest wymagany wkład własny.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

Kwota kalkulacyjna dla jednego oddziału przedszkolnego
nie może być większa niż 87 270,05 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  

Kwota planowanych wydatków w projekcie
wynosi 11 003 817,22 zł.

Instytucja Pośrednicząca zastrzega możliwość zmiany kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach naboru w szczególności w wyniku zmiany kursu walutowego.

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: 

Wzór do pobrania na stronie www.efs.lubelskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Wzór umowy o dofinansowanie:  

Wzór do pobrania na stronie www.efs.lubelskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Inne ważne informacje
Ważne informacje:   

W ramach przedmiotowego projektu systemowego nie ma możliwości sfinansowania kosztów zarządzania projektem, w tym wydatków związanych z promocją projektu oraz kosztów pośrednich.

Linki:  

Strona internetowa www.efs.lubelskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska