Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


01-07-2013

Trwa nabór wniosków na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej ze środków EFS i krajowych środków finansowych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Od 27 czerwca 2013 r. do 6 września 2013 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu przyjmuje wnioski o dofinansowanie na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Programu Kapitał Ludzki.

Tabela naboru wniosków

 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, 
Programu Kapitał Ludzki

w konkursie zamkniętym nr 1/POKL/8.1.1/PWP/2013.

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 
od 27 czerwca 2013 r. do 6 września 2013 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Po rozstrzygnięciu konkursów lista rankingowa projektów zamieszczona zostanie na stronie Urzędu Marszałkowskiego Link prowadzi do serwisu zewnętrznego.

Czas oceny zależy od ilości wniosków, które wpłyną na niniejszy konkurs.

Miejsce składania wniosków: 

poniedziałek - piątek w godz. 8.00-14.00, w ostatnim dniu trwania konkursu w godz. 8.00 – 12.00

na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,
ul. Głogowska 25c,
45-315 Opole, pokój nr 14.

Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu – niezależnie od sposobu jego dostarczenia tj. złożonego osobiście w siedzibie IOK, nadesłanego pocztą lub przesyłka kurierską (liczy się data i godzina wpływu wniosku do siedziby WUP w Opolu, a nie data jego nadania).

Wnioski złożone po godzinie 12.00 w ostatnim dniu trwania konkursu pozostaną bez rozpatrzenia.

Sposób składania wniosków: 

Osobiście, kurierem lub pocztą.

Nie ma możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie drogą elektroniczną.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się niżej wymienione podmioty, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w Dokumentacji Konkursowej:

  • wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).


    Jednocześnie z ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są podmioty określone w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz podmioty wobec których orzeczono zakaz dostępu do środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) na podstawie ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. Nr 0 poz. 769 z późn. zm.).
Na co można otrzymać dofinansowanie:
  1. Ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwościom organizacyjno-technicznym przedsiębiorstwa.
  2. Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Kryteria wyboru projektów:

Kryteria wyboru projektów zawarte zostały w Dokumentacji Konkursowej, zamieszczonej na stronie Urzędu Marszałkowskiego Link prowadzi do serwisu zewnętrznego.

Finanse
Procent dofinansowania projektu:

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie realizacji projektu nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego.

Minimalna wartość projektu: 50 000 zł
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:   Ogółem: 13 720 000 zł
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:  Wzór wniosku o dofinansowanie znajduje się w Dokumentacji Konkursowej, zamieszczonej na stronie Urzędu Marszałkowskiego Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
Wzór umowy o dofinansowanie:  

Wzór wniosku o dofinansowanie znajduje się w Dokumentacji Konkursowej, zamieszczonej na stronie Urzędu Marszałkowskiego Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Szczegółowe informacje o wymogach i trybie rozpatrywania protestu znajdują się w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO Kapitał Ludzki, obowiązuje wersja z dnia 1 stycznia 2013r. oraz
w Wytycznych w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008r., z dnia 12 kwietnia 2011r., dostępnych na stronach internetowych: www.efs.2007-2013.gov.pl  Link prowadzi do serwisu zewnętrznego, www.pokl.opolskie.pl  Link prowadzi do serwisu zewnętrznego.

Ważne informacje:   

Szczegółowych informacji dotyczących wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz możliwości ubiegania się o środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udzielają:

  • Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (adres siedziby ośrodka: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1-go Maja 13/2, 45-068 Opole, tel.: 77 402 51 16, fax: 77 402 51 15, strona internetowa: www.opole.roefs.pl  Link prowadzi do serwisu zewnętrznego);
  • Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – Punkt Informacyjny o Europejskim Funduszu Społecznym (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel.: 77 44 16 754, e-mail: wup@wup.opole.pl, punktpokl@wup.opole.pl strona internetowa: www.pokl.opolskie.pl  Link prowadzi do serwisu zewnętrznego ).


    Wsparcia i dodatkowych informacji w poszukiwaniu partnerów do współpracy ponadnarodowej, doradztwa z tematyki współpracy ponadnarodowej udziela:
  • Centrum Projektów Europejskich - Krajowa Instytucja Wspomagająca – (adres siedziby ośrodka: ul. Domaniewskiego 39A, 02-672 Warszawa, tel.: 22 378 31 00, fax: 22 201 97 25, e-mail: cpe@cpe.gov.pl)
Linki:   Strona Urzędu Marszałkowskiego Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

 

  

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska